Uchwała Nr XIII/85/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sportowym współza


Uchwała Nr XIII/85/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników,

którzy osiągnęli wysokie wyniki w sportowym współzawodnictwie

oraz dla ich trenerów i działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej

zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników oraz szczegółowe zasady

i tryb ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz.889; Nr 102, poz.1115; z 2002r. Nr 4, poz.31, Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 93, poz.820, Nr 130, poz.1112, Nr 207, poz.1752) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje wyróżnień i wysokości nagród wypłacanych z budżetu Gminy Pyrzyce dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym lub gminnym oraz dla ich trenerów i działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania z uwzględnieniem osiągnięć sportowych, za które zawodnicy otrzymali wyróżnienia i nagrody - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały nr XIII/85/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

Rodzaje wyróżnień i wysokości nagród

za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

§ 1. Przez użyte określenie „polski związek sportowy” rozumie się także związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.

§ 2. Wyróżnieniami dla zawodników, trenerów i działaczy przyznawanymi za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym lub gminnym są: plakietki, puchary i dyplomy.

§ 3. 1. Nagroda dla zawodnika w kategorii seniorów za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym nie może być niższa niż 3,75% i wyższa niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania nagrody, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem".

2. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich może być przyznana w wysokości:

 1. do 200% przeciętnego wynagrodzenia za ustanowienie rekordu świata lub zdobycie pierwszego miejsca na igrzyskach lub mistrzostwach świata,

 2. do 100% przeciętnego wynagrodzenia za ustanowienie rekordu Europy, pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy lub drugiego miejsca w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata,

 3. do 50% przeciętnego wynagrodzenia za ustanowienie rekordu Polski lub zdobycie trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata,

 4. do 40% przeciętnego wynagrodzenia za pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski lub drugie miejsce w mistrzostwach Europy,

 5. do 20% przeciętnego wynagrodzenia za ustanowienie rekordu Województwa Zachodniopomorskiego, zdobycie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski lub trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy,

 6. do 10% przeciętnego wynagrodzenia za ustanowienie rekordu Pyrzyc, zdobycie pierwszego miejsca w mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego lub trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski,

 7. do 8% przeciętnego wynagrodzenia za zdobycie drugiego miejsca w mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego,

 8. do 5% przeciętnego wynagrodzenia za trzecie miejsce w mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Zawodnikom, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, oraz sportowcom niepełnosprawnym może być przyznana nagroda jeden raz w roku kalendarzowym za najwyższe osiągnięcia uzyskane w tym roku, w wysokości:

 1. do 100% przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata lub igrzyskach paraolimpijskich,

 2. do 40% przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy lub drugiego miejsca w mistrzostwach świata lub igrzyskach paraolimpijskich,

 3. do 30% przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy,

 4. do 25% przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata lub igrzyskach paraolimpijskich,

 5. do 20% przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski lub trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy,

 6. do 10% przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski,

 7. do 5% przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski.

4. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, w tym samotny rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego, może być przyznana w wysokości do 1/5-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

§ 4. Wyróżnienia i nagrody , o których mowa w § 2 i § 3 , mogą być przyznane zawodnikom, którzy są członkami lub wychowankami klubów sportowych działających w mieście i gminie Pyrzyce i :

1) ustanowili rekord świata, Europy lub Polski, Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Pyrzyckiego, Gminy Pyrzyce

2) zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, w mistrzostwach świata lub Europy, Polski, Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Pyrzyckiego lub Gminy Pyrzyce

3) osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze, w tym samotny rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego.

§ 5. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym juniorów mogą być przyznane wyłącznie wyróżnienia, o których mowa w § 2.

§ 6. 1. Nagroda za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, w mistrzostwach świata, Europy, Polski, Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Pyrzyckiego, Gminy Pyrzyce może być przyznana, gdy w zawodach bierze udział co najmniej:

1) 8 zawodników w dyscyplinach indywidualnych,

2) 6 drużyn, osad lub załóg w sportach zespołowych

- z uwzględnieniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ze względów regulaminowych w zawodach przewiduje się udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji sportowej lub wystąpiła naturalnie niższa frekwencja w najlżejszych i najcięższych kategoriach wagowych.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce przyznaje wyróżnienia zawodnikom na wniosek klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej, a dla trenerów i działaczy z własnej inicjatywy.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika.

3. Wysokość nagrody dla trenerów i działaczy wynosi do 50% kwoty przyznanej dla ich zawodników, a w przypadku dyscyplin zespołowych lub drużynowych 100% kwoty będącej podstawą do ustalenia nagród dla zawodników.

§ 8. Wyróżnienia wręcza Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce lub upoważniona przez niego osoba.

§ 9. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce przyznaje nagrody zawodnikom, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, na wniosek Polskiego Związku Sportowego, we współzawodnictwie wojewódzkim na wniosek odpowiedniego Wojewódzkiego Związku Sportowego, udokumentowany protokołem z wynikami zawodów.

2. Do wniosku o przyznanie nagrody przepis § 7 ust.2 stosuje się odpowiednio.

3. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, w tym samotny rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego, nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce z własnej inicjatywy.

4. Nagrody za ustanowienie rekordu świata lub Europy w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez odpowiednie międzynarodowe organizacje sportowe.

§ 10. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 3 ust.2 i 3, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75% sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.

§ 11. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 75% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekraczać wysokości stawek określonych w § 3 ust. 2 i 3.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:49:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:49:51