Uchwała Nr XIII/87/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2004 zadań szkoleniowo dydaktycznych w komponencie B2 – Edukacja „Program


Uchwała Nr XIII/87/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2004 zadań szkoleniowo - dydaktycznych

w komponencie B2 - Edukacja „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przyjęcia przez Gminę Pyrzyce do realizacji w roku 2004 zadań szkoleniowo - dydaktycznych w komponencie B2 - Edukacja „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich” z tytułu umowy nr B2/34/2002 zawartej w dniu 26 września 2002r. z Województwem Zachodniopomorskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyce.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLII/456/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo - dydaktycznych w gminie Pyrzyce w roku 2003.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:52:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 12:52:38