Sesja XXXVIII 2017r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce 2017-09-12 09:58:28
Uchwała Nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2017-09-12 09:56:17
Uchwała Nr XXXVIII/330/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Pyrzyce oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg 2017-09-12 09:41:21
Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272 o powierzchni 0,0502 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2017-09-12 09:37:07
Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r.w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-09-12 09:35:36
Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272 o powierzchni 0,0502 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2017-09-12 09:34:29
Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-09-12 09:33:09
Uchwała Nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2017-09-12 09:31:43
Uchwała Nr XXXVIII/326/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Pyrzyce jest organem prowadzącym 2017-09-12 09:23:37
Uchwała Nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-09-12 09:21:28
Uchwała Nr XXXVIII/324/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2017-09-12 09:19:27
Uchwała XXXVIII/323/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-09-12 09:17:43
Uchwała Nr XXXVIII/322/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok 2017-09-12 09:11:17
Uchwała Nr XXXVIII/321/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce- w obrębie ewidencyjnym nr 1, 2 i 5 miasta Pyrzyce oraz gminy Pyrzyce w obrębie ewidencyjnym Żabów, Młyny, Turze, Brzezin, Rzepnowo, Ryszewko gmina Pyrzyce 2017-09-12 09:08:14