Uchwała Nr XIII/91/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XIII/91/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce

Na podstawie art.14 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Ryszewko.

2. Granice obszaru objęte miejscowym planem określa załącznik stanowiący integralną część uchwały - mapa ewidencyjna w skali 1:5000 dla obrębu Ryszewko.

§ 2. Przedmiotem sporządzenia planu jest ustalenie funkcji przemysłowo-usługowej.

§ 3. Plan należy sporządzić zgodnie z art.15, w zależności od potrzeb wyżej cytowanej ustawy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:05:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:05:52