Uchwała Nr XIII/92/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce - obręb geodezyjny Giżyn


Uchwała Nr XIII/92/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Pyrzyce - obręb geodezyjny Giżyn -

Na podstawie art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412, Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz. 1112] w związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717], Rada Miejska
w Pyrzycach uchwala, co następuje :

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/381/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2001 r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 11 grudnia 1987 r. [Dz. Urzęd. Woj. Szcz. z 1988 r. Nr 2 poz. 26 z później-szymi zmianami], uchwala się zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrze-nnego miasta i gminy Pyrzyce.

§ 2. Granice obszaru opracowania, obejmujące działkę nr 95/2 położoną w obrębie geodezyjnym Giżyn, o łącznej powierzchni 4,81 ha, zaznaczono na rysunku planu w skali 1 : 500, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów pod realizację zabudowy rekreacyjno-letniskowej z dopuszczalną lokalizacją funkcji mieszkaniowej.

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach niniejszej zmiany w miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce jest uzyskanie ładu przestrzennego, zwłaszcza w zakre-sie ochrony środowiska przyrodniczego i infrastruktury technicznej oraz ochrona interesów publicznych lokalnych i ponadlokalnych.

§ 5.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

 2. przeznaczenie terenu

 3. nieprzekraczalna linia zabudowy

2. Ustalenia planu, zawarte w tekście uchwały, obejmują :

 1. tereny zabudowy rekreacyjno-letniskowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczo-ne na rysunku planu symbolem UT/MNj

 2. tereny urządzeń tras komunikacyjnych - wewnętrzne drogi dojazdowe, oznaczone symbolem - KDw oraz wewnętrzny ciąg pieszy - KP

 3. zasady obsługi oraz tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem EE oraz oznaczeniami liniowymi podanymi w legendzie rysunku planu

 4. zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 6. Teren, o którym mowa w * 2, do chwili zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu, może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy .

§ 7. Na terenie, o którym mowa w * 2 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia .

§ 8. Wyjaśnienia używanych pojęć - Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

 1. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi

 2. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe

 3. planie - należy przez to rozumieć niniejszą zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce

 4. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek niniejszej zmiany w miejscowym planie ogól-nym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce, stanowiący załącznik graficzny

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania terenów

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy rekreacyjno-letniskowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UT/MNj o łącznej powierzchni 2,60 ha.

2. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podlegającej wymaganiom określonym w § 9. ust.3 i 4.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. typ zabudowy : wolnostojący, bliźniaczy

 2. powierzchnię zabudowy - do 25 % powierzchni działki .

 3. wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji - w tym jedna kondygnacja użytkowa w dachu stromym, [do 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy].

 1. dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci od 380 - 450

 2. udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60 % powierzchni działki

 3. nieprzekraczalną linię zabudowy:

 1. 5,0 m od linii rozgraniczenia wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KDw

 2. 10,0 m od linii rozgraniczenia istniejącej drogi powiatowej DP 41 618 [przylegającej do terenu opracowania]

 1. obsługę komunikacyjną terenu ustala się poprzez istniejącą drogę powiatową [przylegającą do terenu opracowania]oraz planowane wewnętrzne drogi dojazdowe, oznaczone symbolem KDw

 2. na każdej działce konieczna jest realizacja minimum dwóch miejsc postojowych

4. Ustala się zasady podziału terenu na działki budowlane - min powierzchnie działek budowlanych:

 1. dla zabudowy wolnostojącej - 900,0 m2

 2. dla zabudowy bliźniaczej - 700,0 m2

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy rekreacyjno-letniskowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 UT/MNj o łącznej powierzchni 1,41 ha.

2. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podlegającej wymaganiom określonym w § 10. ust.3 i 4.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. typ zabudowy : wolnostojący, bliźniaczy oraz szeregowy

 2. powierzchnię zabudowy - do 30 % powierzchni działki .

 3. wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji - w tym jedna kondygnacja użytkowa w dachu stromym, [do 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy].

 4. dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci od 380 - 450

 5. udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50 % powierzchni działki

 6. nieprzekraczalną linię zabudowy - 5,0 m od linii rozgraniczenia wewnętrznych dróg dojazdowych, oznaczonych symbolami KDw

 7. obsługę komunikacyjną terenu ustala się poprzez istniejącą drogę powiatową [przylegającą do terenu opracowania]oraz planowane wewnętrzne drogi dojazdowe, oznaczone symbolem KDw

 8. na każdej działce konieczna jest realizacja minimum dwóch miejsc postojowych

4. Ustala się zasady podziału terenu na działki budowlane:

 1. minimalna powierzchnia działki budowlanej pod zabudowę mieszkaniową:

 1. dla zabudowy wolnostojącej - 900,0 m2

 2. dla zabudowy bliźniaczej - 700,0 m2

 3. dla zabudowy szeregowej - 350,0 m2 - przy minimalnej szerokości frontu działki - 9,0 m

 1. przy realizacji zabudowy mieszkaniowej szeregowej ustala się realizację na „tyłach działek” wewnętrznego ciągu pieszego o szerokości min. 3,0 m

§ 11. 1. Wyznacza się tereny tras komunikacyjnych o łącznej powierzchni 0,79 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem KDw - wewnętrzne drogi dojazdowe, dla których ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m i realizację sieci uzbrojenia technicznego.

2. Włączenie do drogi powiatowej nr 41 618 odbywa się poprzez dwa skrzyżowania.

3. Ze względu na ochronę szpaleru drzew rosnących wzdłuż drogi powiatowej [dęby szypułkowe] ustala się realizację włączeń wewnętrznych dróg dojazdowych do drogi powiatowej bez konieczności wycinki drzew przy zastosowaniu „ścięć narożnych” o różnych wielkościach [5,0m x 5,0 m oraz 8,0m x 8,0m] - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 12. Wyznacza się teren wewnętrznego ciągu pieszego łącznej powierzchni 0,014 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KP, dla którego ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających - 3,0 - 4,0 m i realizacją ewentualnej linii energetycznej.
§ 13. Wyznacza się teren urządzeń elektroenergetycznych o łącznej powierzchni 0,0025 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem EE - stacja transformatorowa 15/0,4 kV typu słupowego.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska

§ 14. Teren opracowania położony jest w projektowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu.

§ 15. 1. Ustala się ochronę drzewostanu rosnącego wzdłuż drogi powiatowej.

2. Realizacja włączeń wewnętrznych dróg dojazdowych, oznaczonych symbolem KDw do drogi powiatowej nie może spowodować wycinki jakichkolwiek drzew.

3. Ustala się konieczność wykonania nasadzeń średnią i wysoką roślinnością zróżnicowaną gatun-kowo od strony drogi powiatowej DP 41 618.

§ 16. 1. Teren położony w planowanej strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wód powierz-chniowych jeziora Miedwie.
2. W zakresie ochrony ujęcia wód powierzchniowych jeziora Miedwie do czasu ustanowienia stref ochronnych obowiązują ograniczenia : zabrania się m.in. wykonywania robót i czynności powodu-
jących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, wydobywania surowców, grzebania zwierząt, wprowadzania środków chemicznych do wód powierzchniowych, rolniczego wykorzystania ścieków, odprowadzenia ścieków do gruntu itp.

3. Po ustanowieniu stref ochronnych ujęcia wód powierzchniowych jeziora Miedwie decyzją
Wojewody Zachodniopomorskiego określone będą szczegółowe ograniczenia i zakazy związane
z położeniem obszarów zmian w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej ujęcia.

§ 17. Przy realizacji ustaleń planu należy wykluczyć możliwość zanieczyszczenia podłoża grunto-wego, chronić próchniczą warstwę gleby przed degradacją i niszczeniem, przewidzieć zdjęcie próchniczej warstwy ziemi [zaleca się wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy wartości użytkowej innych gruntów w gminie].

Rozdział 4

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 18. 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu grupowego i ujęcia wody w Ryszewku, poprzez projektowaną sieć wodociągową zrealizowaną wzdłuż planowanych wewnę-trznych dróg dojazdowych, oznaczonych symbolem KDw.

2. W ciągu projektowanych wewnętrznych dróg dojazdowych ustala się budowę studni publicznej dla zaopatrzenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi - po wykonaniu rozpoznania hydrogeologicznego.

§ 19. 1. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez proj. sieć kanalizacji sanitarnej wsi Giżyn na gminną grupową oczyszczalnię ścieków. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej ścieki odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych zlokali-zowanych na działce. W celu zapobieżenia możliwości zanieczyszczenia wody w rejonie jeziora Miedwie, opróżnianie zbiorników bezodpływowych prowadzone powinno być przez wyspecjalizo-waną jednostkę, a ilości inwentaryzowane .

2. Odprowadzenie wód opadowych ustala się poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej wsi Giżyn. Do czasu budowy kanalizacji deszczowej na terenie wsi odprowadzenie z terenów rekreacyj-nych - w grunt, a z terenu dróg dojazdowych - proj. kanalizacją deszczową na obszarze zmiany do biegnącego wzdłuż drogi powiatowej rowu melioracyjnego - wyloty kolektorów wyposażyć w urządzenie podczyszczające.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się indywidualny system ogrzewania, z zastosowa-niem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna i inne.

§ 21. 1. W zakresie elektroenergetyki ustala się zasilanie obszaru opracowania z istniejącej stacji trans-formatorowej 15/0,4 kV [położonej poza obszarem opracowania - do wyboru trzy stacje transformato-rowe] poprzez planowane linie elektroenergetyczne niskiego napięcia biegnące wzdłuż istniejących dróg [bądź po śladzie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia, biegnącej od północnej strony opracowania] lub z planowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zrealizowanej na terenie objętym opracowaniem, zasilanej z istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia biegnącej w rejonie terenu zmiany - szczegółowe określenie miejsca, z którego zostanie zasilana planowana stacja transformatorowa, winno się odbyć na etapie projektu technicznego.
2. Planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią niskiego napięcia - nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii niskiego napięcia, z preferencją dla linii kablowych.

§ 22. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów ustala się miejski system gromadzenia odpa-dów z selektywna zbiórką „u źródła”, odpady winny być wstępnie segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywożone specjalistycznym transportem na gminne zorganizowane wysypisko odpadów k/Żabowa .

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilanie obiektów na obszarze opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia, przebiegającego wzdłuż drogi powiatowej DP 41 618 przyległej do terenu opracowania; planowane obiekty zasilić projektowaną rozdzielczą siecią średnioprężną; przyłączanie odbiorców za pośrednictwem domo-wych węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe.

§ 24. W zakresie telekomunikacji ustala się obsługę przez centralę telefoniczną zlokalizowaną
w miejscowości Żabów; przyłączenie do sieci istniejącej w m. Giżyn, proj. linią telekomunikacyjną wzdłuż dróg dojazdowych, oznaczonych symbolem KDw na obszarze opracowania [nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznej z preferencją dla linii kablowej].

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 25. Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr SR-R-6-7711-28/03 z dnia 23.05.2003r. dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych [pochodzenia mineralnego] o powierzchni 4,81 ha na cele nierolnicze [w tym: R IVb - 4,25 ha, Ł IV - 0,56 ha].

§ 26. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodaro-wania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce, zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce nr XXV/149/87 z dnia 11 grudnia1987r. [Dz.Urzęd.Woj.Szcz. z 1988 r. Nr 2 poz. 26; z 1989 r. Nr 23 poz.262; z 1992 r. Nr 1 poz.3, Nr 6 poz.76, Nr 9 poz.124, Nr 12 poz.146, Nr 13 poz.147; z 1993 r. Nr 6 poz.68; z 1994 r. Nr 14 poz.113, Nr 16 poz.152; z 1997 r. Nr 2 poz.14; z 2001r. Dz.Urz.Woj.Zachodniopomor-skiego Nr 3 poz.21, Nr 15 poz.301, Nr 27 poz. 568, Nr 50 poz.1349].

§ 27. Zgodnie z art.10 ust.3 i art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości :

 1. dla terenów rekreacyjnych - 10 %.

 2. dla terenów dróg - 0 %

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Wnioskodawca

Burmistrz Miasta i Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:07:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:07:04