Uchwała Nr XIII/93/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XIII/93/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Pyrzyce

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz.139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz.1279; z 2000r. Nr 12, poz.136; Nr 109, poz.1157; Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 5, poz.42; Nr 14, poz.124; Nr 100, poz.1085; Nr 115, poz.1229; Nr 154, poz.1804; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) i w związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/487/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2002r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce, Rada Miejska uchwala zmianę w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w Pyrzycach , zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1988r. Nr 2, poz.26 z późniejszymi zmianami), obejmującej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce działki: nr 91/1, nr 45, nr 47, nr 101.

 1. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawione są na rysunku zmiany planu w skali 1: 500, stanowiącego integralną część niniejszej uchwały.

 2. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu , w części na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , w części na cele działalności gospodarczej.

§ 2. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się:

 1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania - oznaczone na rysunku zmiany planu. Przebieg linii rozgraniczającej należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

 2. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia terenów oraz nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, oznaczone na rysunku zmiany planu.

 3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

 4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 5. W strefie oddziaływania cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowych.

 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany w planie:

 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,

 2. oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 3. oznaczenie obowiązujących linii zabudowy ,

 4. przeznaczenie terenu,

5) granice strefy ochronnej.

Rozdział II

Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania

§ 3. 1. Dla obszaru opracowania ustalono następujące obszary funkcjonalne, przedstawione na rysunku zmiany planu symbolem MNj - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz UC - tereny usług związanych z działalnością cmentarza.

 1. Dla terenów opisanych w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) MNj 1 -1[Author ID1: at Thu Jan 24 08:03:00 2002 ] obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej o powierzchni łącznej 0,65 ha , rysunek zmiany planu nr 1 :

 1. zabudowa terenu budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi,

 2. maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki budowlanej,

 3. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 50% powierzchni działki ,

 4. w strefie oddziaływania cmentarza zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych ,

 5. dostosować projektowaną zabudowę do sąsiadujących form architektonicznych,

 6. dla zabudowy mieszkaniowej dach wysoki , kryty alternatywnie : dachówką ceramiczną , cementową, blachą dachówkopodobną , papą bitumiczną , min. spadek 25°,

 7. dopuszcza się zabudowę działki obiektami gospodarczymi i garażami,

 8. ustala się obowiązującą linie zabudowy wg rysunku zmiany [Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ]planu w odległości 10m od skrajni jezdni dr 48/3,

 9. wprowadza się zieleń izolacyjną wysoką wzdłuż granicy działki sąsiedniej według zasad określonych na rysunku zmiany planu,

 10. dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się wysokość do 31[Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ] [Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ] ] kondygnacji w tym jedna kondygnacja [Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ]użytkowa w poddaszu[Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ] tzn. max. wysokość budynku 12 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,

 11. dla zabudowy gospodarczej i garaży ustala się maksymalną wysokość obiektów do 1 kondygnacji , tzn. do 4 m od poziomu terenu [Author ID1: at Thu Jan 24 08:05:00 2002 ]do najwyższego punktu dachu,od poziomu terenu[Author ID1: at Thu Jan 24 08:05:00 2002 ]

 12. dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o min. powierzchni 1000m2 i minimalnej szerokości frontu działek 30m ,

 1. MNj 2 - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujący teren o pow. 0.2110 ha, rysunek zmiany planu nr 2:

a) zabudowa terenu - budownictwo jednorodzinne wolnostojące,

 1. maksymalna powierzchnia zabudowy 20% powierzchni działki

budowlanej,

 1. zakaz podziału terenu działki ,

 2. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 70% powierzchni działki,

 3. dostosować projektowaną zabudowę mieszkaniową do sąsiadujących form architektonicznych,

 4. dla zabudowy mieszkaniowej dach wysoki , kryty alternatywnie : dachówką ceramiczną , cementową, blachą dachówkopodobną , papą bitumiczną , min. spadek 25°,

 5. dopuszcza się zabudowę działki obiektami gospodarczymi i garażami,

 6. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy wg rysunku zmiany [Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ]planu w odległości 7m o skrajni jezdni dr 1

 7. dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się wysokość do 31[Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ] [Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ] ] kondygnacji w tym jedna kondygnacja [Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ]użytkowa w poddaszu[Author ID1: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ], tzn. max. wysokość budynku 12 m., licząc od poziomu terenu do kalenicy,

 8. dla zabudowy gospodarczej i garaży ustala się maksymalną wysokość obiektów do 1 kondygnacji , do 4 m od poziomu terenu [Author ID1: at Thu Jan 24 08:05:00 2002 ]do najwyższego punktu dachu.od poziomu terenu[Author ID1: at Thu Jan 24 08:05:00 2002 ]

 1. UC - teren usługowy związany z działalnością cmentarza o

powierzchni 1.1 ha , rysunek zmiany planu nr 1:

a) teren zabudowany obiektami usługowymi związanymi z działalnością

cmentarza np. dom przedpogrzebowy , sala ceremonialna , usługi

kamieniarskie , usługi kwiaciarskie itp.,

 1. uciążliwość prowadzonej działalności musi zawierać się w granicach terenu usług,

 2. maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki

budowlanej ,

 1. dopuszcza się podział terenu działki budowlanej na mniejsze o

powierzchni minimalnej 0.3 ha ,

 1. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 5m od granicy działki z drogą nr geod. 32 , 10m od granicy z drogą nr geod.44 i 6m od granicy z terenami oznaczonymi symbolem MNj1 ,

 2. w strefie oddziaływania cmentarza zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych ,

 3. na terenie działki przewidzieć pasy zieleni izolacyjnej wysokiej wg zasad na rysunku zmiany planu,

 4. na terenie działki wyznaczyć miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autokarów w odpowiedniej ilości dla obsługi prowadzonej działalności ,

 5. dla projektowanej zabudowy usługowej ustala się wysokość do 3 kondygnacji , maksymalna wysokość budynku 12 m od poziomu terenu

do najwyższego punktu dachu,

 1. zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych do terenu.

§ 4. Dla obszaru opracowania ustalono następujące uwarunkowania w zakresie

infrastruktury i ochrony środowiska

1. ustalenia komunikacyjne:

 1. przy włączeniu się do dróg publicznych zapewnić trójkąt widoczności,

 2. na terenie objętym zmianą UC należy zapewnić min. pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych i jedno miejsce dla autokaru oraz na potrzeby własne właściciela działki ,

 3. na terenie objętym zmianą MNj1 i MNj2 wyznaczyć miejsca postojowe na potrzeby właścicieli działek,

 1. zaopatrzenie w wodę:

 1. z istniejącego wodociągu komunalnego w drodze publicznej ,

 2. zaopatrzenie w wodę na warunkach specjalnych z awaryjnych studni publicznych,

 1. odprowadzenie ścieków :

 1. podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej i Basenowej,

 2. wody opadowe - do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Cmentarnej i Basenowej,

 1. zaopatrzenie w energię elektryczną :

 1. z napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV przebiegającej w granicach działek objętych zmianą ,

 2. projektowane linie elektroenergetyczne lokalizować wzdłuż dróg publicznych ,

 1. usuwanie odpadów :

 1. ustala się indywidualny system gromadzenia odpadów z wywozem na wysypisko odpadów .

 2. zaleca się wprowadzenie systemu segregacji odpadów „ u źródła „

 1. zaopatrzenie w ciepło :

 1. indywidualne źródła ciepła,

 2. zaleca się paliwa najmniej uciążliwe dla otoczenia.

7. podłączenie do sieci telekomunikacyjnej z istniejącej sieci

telekomunikacyjnej w ulicy Basenowej i Cmentarnej ,

8. zaopatrzenie w gaz :

do czasu realizacji programu gazyfikacji gminy dopuszcza się zaopatrzenie

w gaz płynny ,

9. ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego:

 1. ustala się dla obszaru objętego planem zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska w tym powodujących degradację ilościową i jakościową zasobów wód podziemnych,

 2. ewentualna uciążliwość (np. hałas, odory, pole elektromagnetyczne) wynikająca z prowadzonej działalności usługowej musi zawierać się w granicach terenu elementarnego ,

 3. dla terenu obowiązuje zachowanie istniejącego drzewostanu lub w przypadku jego degradacji, przewiduje się cięcia „sanitarne” i jego wymianę,

10. wyznacza się strefę ochronną w odległości 2m wzdłuż istniejącej

napowietrznej linii elektroenergetycznej po obu stronach dla planowanej

zabudowy.

§ 5. Tereny, o których mowa w § 3 ust. 1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu mogą pełnić dotychczasową funkcję.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 6. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów:

1) na obszarze objętym zmianą UC i MNj1 rolnych na cele nierolnicze dla kl. : R-IIIa

o pow.0.4240 ha, R-IIIb o pow. 0.6669 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 09.06.2003,

 1. na obszarze objętym zmianą MNj2 rolnych na cele nierolnicze dla klasy R-II o

pow. 0,1630 ha , R III o pow.0,0158ha i PS V o pow. 0,0322 uchwałą Rady

Miejskiej w Pyrzycach.

§ 7. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1988r. Nr 2, poz.26 z późniejszymi zmianami).

.[Dz. Urz. Woj. Szczec. Z 1986 r. Nr1 poz.7, z 1991 r. Nr 1 poz.8,[Author ID1: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ] nr 7 poz.107, z 1992 r. Nr 13 poz.150, z 1993 r. Nr 4 poz. 54,nr 8 poz.94 i 95, nr 9 poz.103, z 1994 r. Nr 14 poz.112, z 1996 r. Nr 15 poz. 108, 109, 110, 111, 112 , z 1997 r. Nr 8 poz.67 ,z 1999 r. Nr 51 poz. 753, z 2000 r. Nr 25 poz. 296),[Author ID1: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ] [Author ID3: at Sat Jun 10 16:48:00 2000 ]

§ 8. Zgodnie z art. 10 ust.3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MNj 1 - w wysokości 10 %

UC - w wysokości 0 %

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

7

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:07:23