Uchwała XIII/103/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2003r.w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003


Uchwała XIII/103/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2003r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717)- Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 132 927zł

z tego:

a)dochody własne o kwotę 132 927zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa o kwotę 21 000zł

  • Urząd Miejski

Rozdz.70005 Gospodarka Gruntami i

Nieruchomościami o kwotę 21 000zł

§ 084 wpływy ze sprzedaży składników i

wyrobów majątkowych o kwotę 21 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 111 927zł

- Urząd Miejski

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 111 927zł

§ 270 środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 927zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 287 883zł

z tego:

a)dochody własne o kwotę 287 883zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa o kwotę 21 246zł

  • Urząd Miejski

Rozdz.70005 Gospodarka Gruntami i

Nieruchomościami o kwotę 21 246zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa,

j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze o kwotę 246zł

§ 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 21 000zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej-

Urząd Miejski o kwotę 70 537zł

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych o kwotę 324zł

§091 pozostałe odsetki o kwotę 324zł

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych o kwotę 40 213zł

§ 034 podatek od środków transportowych o kwotę 40 000zł

§ 056 zaległości z podatków zniesionych o kwotę 213zł

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody j.s.t na podstawie ustaw o kwotę 30 000zł

§ 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu o kwotę 30 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

- Urząd Miejski o kwotę 191 700zł

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 191 700zł

§ 629 środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł o kwotę 191 700zł

Dział 853 Opieka Społeczna - OPS o kwotę 4 000zł

Rozdz.85328 Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne

Usługi Opiekuńcze o kwotę 4 000zł

§ 083 wpływy z usług- zad.własne o kwotę 4 000zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 400zł

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 400zł

§ 097 wpływy z różnych dochodów o kwotę 400zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 338 851zł

z tego:

a)zadania własne o kwotę 338 851zł

w tym:

Dział 710 Działalność Usługowa- Urząd Miejski o kwotę 10 000zł

Rozdz. 71035 Cmentarze o kwotę 10 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000zł

Dział 750 Administracja Publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 5 000zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin o kwotę 5 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 232 300zł

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 219 700zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek- szkoły o kwotę 5 000zł

§ 4260 zakup energii- szkoły o kwotę 23 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- rozbudowa SP-2,

hala widowiskowo-sportowa- Urząd Miejski o kwotę 191 700zł

Rozdz.80110 Gimnazja- gimnazjum o kwotę 12 000zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 12 000zł

Rozdz. 80195 Pozostała Działalność

Urząd Miejski o kwotę 600 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 600 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia -Urząd Miejski o kwotę 30 000zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000zł

Dział 853 Opieka Społeczna - OPS o kwotę 19 000zł

Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 17 000zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 17 000zł

Rozdz.85319 Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 2 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- zad.własne o kwotę 2 000zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 26 905zł

Rozdz.85404 Przedszkola o kwotę 26 905zł

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego o kwotę 26 905zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 646zł

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie

Kultury o kwotę 646zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 646zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport o kwotę 15 000zł

Rozdz. 92604 Instytucje Kultury Fizycznej - OSiR o kwotę 15 000zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 480zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 214zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 306zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 183 895zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 183 895zł

w tym:

Dział 801 Oświata i Wychowanie

- Urząd Miejski o kwotę 183 295zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność o kwotę 183 295zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 72 250zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 111 045zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 600 zł

Rozdz. 85495 Pozostała Działalność o kwotę 600 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 600 zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem - 27 754 869zł

a)dochody własne - 25 433 011zł

2)Wydatki ogółem - 27 080 627zł

a)zadania własne - 24 758 769zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:11:23