Uchwała Nr XIV/104/03 Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 30 października 2003r.w sprawie przyjęcia programu dostosowania i racjonalizacji sieci placówek oświatowych do potrzeb oraz możliwości Gminy Pyr


Uchwała Nr XIV/104/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2003r.

w sprawie przyjęcia programu dostosowania i racjonalizacji sieci placówek oświa-

towych do potrzeb oraz możliwości Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2006

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program dostosowania i racjonalizacji sieci placówek oświa -towych do potrzeb oraz możliwości Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2006”,

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 07-11-2003 09:55:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 07-11-2003 09:55:31