Załącznik do uchwały nr XIV/104/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2003r. w sprawie programu dostosowania i racjonalizacji sieci placówek oświatowych do potrzeb oraz możliwości Gmi


Załącznik do uchwały nr XIV/104/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2003r.

w sprawie programu dostosowania i racjonalizacji sieci placówek oświatowych do potrzeb oraz możliwości Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2006

Program dostosowania i racjonalizacji sieci placówek oświatowych do potrzeb

oraz możliwości Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2006

Optymalne wykorzystanie posiadanej bazy lokalowej na cele oświatoweZapewnienie wysokokwalifikowanej kadry pedagogicznej we wszystkich specjalnościach Dyrektorzy szkół Zwiększenie udziału rodziców i lokalnych społeczności w procesie wychowawczym szkółDoskonalenie funkcjonowania Publicznego Gimnazjum Dyrektor Publicznego Gimnazjum Poprawienie standardu oraz zoptymalizowanie czasu dowozu uczniów do i ze szkół

Lp.

Zadanie - zagadnienie

Sposób realizacji

Termin

Realizujący

Obniżenie kosztów poza osobowych funkcjonowania szkół

Skoncentrowanie nakładów na modernizacje obiektów docelowo nadal planowanych na potrzeby oświaty w celu oszczędności energii elektrycznej i cieplnej

sukcesywnie

Burmistrz Pyrzyc

Dokonanie analizy możliwości funkcjonowania SP Żabów w jednym obiekcie

do maja 2004r.

Dyrektor SP Żabów

Podjęcie decyzji o zasadności dalszego funkcjonowania SP w Okunicy

do lutego 2005r.

Rada

Miejska

Dokonanie analizy możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych w celu wystąpienia do Ministra Kultury o powołanie szkoły artystycznej (muzycznej, rzemiosł ginących)

do maja 2004r.

Burmistrz Pyrzyc,

Dyrektor SP-2

Na bazie posiadanych obiektów wdrożenie programu „Zielonej Szkoły”

z rokiem szkolnym 2004/2005

Dyrektor SP Brzesko

Dążenie do zoptymalizowania liczby uczniów w oddziałach wszystkich szkół zarówno w mieście jak i na terenie wiejskim

do roku szkolnego 2005/2006

Dyrektorzy szkół

Modernizacja izb lekcyjnych w celu uzyskania lokali o wymaganych rozmiarach

sukcesywnie

Dyrektorzy szkół

Sporządzenie bilansu wymaganej kadry pedagogicznej po 2006 roku

do 30 listopada 2003r.

Burmistrz Pyrzyc

Opracowanie i przyjęcie wieloletniego programu doskonalenia kadry pedagogicznej

do czerwca 2004r.

Dyrektorzy szkół

Burmistrz Pyrzyc

Okresowa analiza posiadanej kadry pedagogicznej

raz w roku

Dyrektorzy szkół

Upowszechnienie dobrych wzorców współdziałania szkół z lokalnymi społecznościami

sukcesywnie

Dyrektorzy szkół

Opracowywanie rocznych planów współpracy rad sołeckich ze szkołami

do lutego każdego roku

Sołtysi

Dostosowanie statutu szkoły do zmian wynikających z wdrażanej reformy w szczególności organizacji klas przygotowujących do zawodu i profilowanych

poczynając od 2004/2005

Polepszenie współpracy szkoły z rodzicami w szczególności zamieszkałymi w oddaleniu od szkoły

od 2004r.

Dyrektor PG, Burmistrz Pyrzyc

Aktywniejsze współdziałanie z pozaszkolnymi instytucjami na rzecz skutecznego wdrożenia programu wychowawczego szkoły

sukcesywnie

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

Zwiększenie oferty aktywnego wypoczynku i nauki poza zajęciami lekcyjnymi

sukcesywnie

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

Budowa wiat przystankowych przy szkołach i w miejscowościach na terenie miasta i gminy

sukcesywnie

Dyrektorzy szkół,

Burmistrz Pyrzyc

Zapewnienie wygodnego, dostosowanego do liczby przewożonych i sprawnego taboru

stałe

Kierownik ZUT

Dostosowanie czasu dowozów i odwozów uczniów do potrzeb szkół

sukcesywnie

Burmistrz Pyrzyc

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 07-11-2003 09:56:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 07-11-2003 09:56:47