Uchwała Nr XIV/105/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2003r. w sprawie oddania nieruchomości gruntowej we współużytkowanie wieczyste


Uchwała Nr XIV/105/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2003r.

w sprawie oddania nieruchomości gruntowej we współużytkowanie wieczyste

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717) w związku z art.13, ust.1 i art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. nr 46, poz.543, z 2001r. nr 129, poz.1447, nr 154, poz.1800, z 2002r. nr 25, poz.253, nr 74, poz.676, nr 113, poz.984, nr 126, poz.1070, nr 130, poz.1112, nr 200, poz.1682, nr 240, poz.2058, z 2003r. nr 1, poz.15, nr 80, poz.717, 720, 721) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie, w drodze bezprzetargowej, we współużytkowanie wieczyste w udziale 27/100, nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 190/26 o pow.0,0137 ha położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 07-11-2003 10:12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 07-11-2003 10:12:11