Uchwała Nr XIV/106/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2003r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych służebnością drogową


Uchwała Nr XIV/106/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2003r.

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych służebnością drogową

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 178/42, położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce przy ul. Ks. Bogusława X , stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, służebnością drogową na rzecz działek numer 178/36, 178/37, 178/38, 178/39, 178/40 zabudowanych garażami oraz działki 178/41 stanowiącej teren manewrowy .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 07-11-2003 09:59:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 07-11-2003 09:59:05