Uchwała Nr XV/108/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XV/108/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 14 listopada 2003r.

o zmianie uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz.139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz.1279; z 2000r. Nr 12, poz.136; Nr 109, poz.1157; Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 5, poz.42; Nr 14, poz.124; Nr 100, poz.1085; Nr 115, poz.1229; Nr 154, poz.1804; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112) i w związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XIII/93/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Zgodnie z art. 10 ust.3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

MNj 1 - w wysokości 10 %

MNj 2 - w wysokości 10 %

UC - w wysokości 0 % .

§2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 17-11-2003 15:15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 17-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 17-11-2003 15:15:16