Uchwała Nr XVI/112/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie ograniczenia używania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XVI/112/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 listopada 2003r.

w sprawie ograniczenia używania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych

na terenie gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 40 ust.3 i 4 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz używania materiałów pirotechnicznych na terenie całej gminy Pyrzyce.

§ 2. Wprowadza się zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom, które nie ukończyły 18 lat.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy 1 stycznia oraz 25, 26 i 31 grudnia każdego roku.

§ 4. Burmistrz może udzielić jednorazowego zezwolenia na używanie materiałów pirotechnicznych w innych dniach niż wymienione w § 3 na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

§ 5. Osoby nieprzestrzegające zakazów wymienionych w § 1 i § 2 podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/146/95 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 1995r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Zarządu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:32:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:32:10