Uchwała Nr XVI/113/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003


Uchwała Nr XVI/113/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 listopada 2003r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 557 281zł

z tego:

a)dochody własne o kwotę 557 281zł

w tym:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej-

Urząd Miejski o kwotę 3 800zł

Rozdział 75618Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody j.s.t na podstawie ustaw o kwotę 3 800zł

§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu o kwotę 3 800zł

Dział 758 Różne rozliczenia- Urząd Miejski o kwotę 6 000zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

dla j.s.t o kwotę 6 000zł

§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie- Urząd Miejski o kwotę 500 000zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 500 000zł

§ 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji

pozyskane z innych źródeł o kwotę 500 000zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 32 916zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 32 916zł

§ 097 wpływy z różnych dochodów o kwotę 32 916zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 14 565zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 14 565zł

§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 14 565zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 588 281zł

z tego:

a)zadania własne o kwotę 588 281zł

w tym:

Dział 710 Działalność Usługowa- Urząd Miejski o kwotę 30 000zł

Rozdział 71013 Cmentarze o kwotę 30 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 507 000zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 506 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych-szkoły o kwotę 6 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne -rozbudowa SP-2

+ hala widowiskowo-sportowa

- Urząd Miejski o kwotę 500 000zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 000zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia- Urząd Miejski o kwotę 3 800zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3 800zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 800zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 32 916zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 32 916zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne-system kanalizacji

dla Mechowa, Letnina, Górnego o kwotę 32 916zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego-Urząd Miejski o kwotę 14 565zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 14 565zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 14 565zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 000zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 31 000zł

w tym:

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 1 000zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 1 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 30 000zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach o kwotę 30 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000zł

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem - 28 252 761zł

a)dochody własne - 26 119 090zł

2)Wydatki ogółem - 27 578 519zł

a)zadania własne - 25 444 848zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:32:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:32:52