Uchwała Nr XVII/116/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Uchwała Nr XVII/116/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747, z 2002r., Nr 113, poz.984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę dla Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Pyrzyce na okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ceny i stawki opłat ustalone w taryfie zawierają podatek od towarów

i usług.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Pyrzycach.

§ 3. Tracą moc: uchwała Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta, uchwała Nr XXVII/322/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2001r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały

Nr XVII/116/03 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena w zł

0x08 graphic

Netto z podatkiem

VAT

0x08 graphic

1.

2.

3.

4. 5.

1.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, pozostali odbiorcy

1 m

2,67 2,86

2.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, pozostali odbiorcy

1 m

ścieków

2,12 2,27

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 16-12-2003 11:39:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 16-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 16-12-2003 11:39:48