Uchwała Nr XVIII/120 /03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki


Uchwała Nr XVIII/120 /03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998r. Nr 106, poz.668; z 2001r. Nr 129, poz. 1440; z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Z powodu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach w kwietniu 2004r. zamierza się zlikwidować filię w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Jana Pawła II w Pyrzycach wchodzącą w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach - zwaną „Filia - Szpital w Pyrzycach”.

§ 2. Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej znajdujący się w filii, o której mowa

w § 1 po zinwentaryzowaniu pozostaje w dyspozycji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:51:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 20-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:51:12