Uchwała Nr XLV/406/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyrzyce