Uchwała Nr XVIII/122/03 Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej


Uchwała Nr XVIII/122/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) i art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539; z 1998r. Nr 106, poz.668; z 2001r. Nr 129, poz.1440; z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwałę nr XLVI/322/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 stycznia 1998r. w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach wprowadza się następujące zmiany:

  1. w treści uchwały zastępuje się nazwę „Miejska Biblioteka Publiczna” nową nazwą „Pyrzycka Biblioteka Publiczna”,

  2. w § 1 ust. 1 skreśla się słowa „działającą jako zakład budżetowy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/173/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 grudnia 1999r. w sprawie zmiany formy finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:52:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 20-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:52:43