Uchwała Nr XVIII/124/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2003r.w sprawie powołania rady oświatowej


Uchwała Nr XVIII/124/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie powołania rady oświatowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) art.48 i art.49 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zmianami: Dz. U. Nr 106, poz.496; z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943; z 1998 r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Radę Oświatową Gminy Pyrzyce.

2. Ustala się skład i zasady wyboru członków Rady Oświatowej Gminy Pyrzyce stanowiący załącznik nr 1 oraz regulamin jej działania stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr XVIII/124/03 Rady

Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003r.

Skład i zasady wyboru

członków Rady Oświatowej

Gminy Pyrzyce

 1. Rada Oświatowa Gminy Pyrzyce liczy trzynastu członków.

 2. W skład Rady Oświatowej Gminy Pyrzyce wchodzą:

  1. po jednym przedstawicielu aktualnie pełniących funkcje dyrektorów poszczególnych:

   • szkół podstawowych,

   • przedszkoli,

   • gimnazjów

bez względu na organ prowadzący, wyłonieni w prawomocny sposób przez zainteresowanych;

  1. jeden przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej;

  2. jeden przedstawiciel Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej;

  3. po jednym przedstawicielu aktualnie pełniących funkcje przewodniczących rad rodziców poszczególnych placówek:

   • szkół podstawowych,

   • przedszkoli,

   • gimnazjów

bez względu na organ prowadzący, wyłonieni w prawomocny sposób przez zainteresowanych;

  1. przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy Pyrzyce;

  2. przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach;

  3. osoba desygnowana przez Burmistrza Pyrzyc;

  4. po jednym przedstawicielu szkół ponadgimnazjalnych.

3. Przewodniczący Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady, rad rodziców oraz dyrektorzy szkół, przedszkoli, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach informują pisemnie Burmistrza Pyrzyc o wyłonieniu lub odwołaniu przedstawiciela w terminie 7 dni po podjęciu stosownej decyzji.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/124/03 Rady

Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003r.

REGULAMIN DZIAŁANIA

RADY OŚWIATOWEJ GMINY PYRZYCE

 1. Udział w pracy Rady Oświatowej Gminy Pyrzyce jest społeczny i odbywa się poza godzinami pracy.

 2. Opinie i uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% składu określonego w załączniku nr 1.

 3. Do zadań Rady Oświatowej Gminy Pyrzyce należy:

a) badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania Gminy Pyrzyce oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania,

b) opiniowanie projektu budżetu Gminy Pyrzyce w części dotyczącej wydatków na oświatę,

c) opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek,

d) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty,

e) wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty.

 1. Burmistrz Pyrzyc jest obowiązany przedstawić Radzie Oświatowej Gminy Pyrzyce projekty aktów, o których mowa w pkt. 3 ppkt b-d.

 2. Pracami Rady Oświatowej Gminy Pyrzyce kieruje jej przewodniczący.

 3. Przewodniczącego wyłania Rada Oświatowa na swym pierwszym posiedzeniu.

 4. Do obowiązków przewodniczącego należy:

  1. zwoływanie posiedzeń Rady Oświatowej,

  2. opracowywanie i przedkładanie projektów planów pracy, stanowisk, opinii i uchwał Rady Oświatowej,

  3. reprezentowanie i prezentowanie stanowiska, opinii i uchwał Rady Oświatowej wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Pyrzyc.

 5. Rada pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

 6. Nie zaplanowane posiedzenie zwołuje przewodniczący na wniosek 1/3 składu Rady Oświatowej Gminy Pyrzyce, Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza Pyrzyc.

 7. Rada Oświatowa Gminy Pyrzyce korzysta z obsługi administracyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego.

 8. Rada Oświatowa Gminy Pyrzyce składa sprawozdanie roczne ze swej pracy Radzie Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:53:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 20-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:53:58