Uchwała Nr XVIII/128/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003


Uchwała Nr XVIII/128/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568)- Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 513 459zł

z tego:

a)dochody własne o kwotę 513 459zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

- Urząd Miejski o kwotę 3 200zł

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3 200zł

§629środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 3 200zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 510 259zł

Rozdz.70005 Gospodarka Gruntami i

Nieruchomościami o kwotę 510 259zł

§084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i

składników majątkowych o kwotę 510 259zł

  • nieruchomości zabudowane - 300 000zł

  • działki budowlane - 210 259zł

§2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 392 871zł

z tego:

a)dochody własne o kwotę 392 871zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 67 047zł

Rozdz.70005 Gospodarka Gruntami i

Nieruchomościami o kwotę 67 047zł

§049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 5 082zł

§075 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 50 000zł

§076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 5 000zł

§077 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności nieruchomości o kwotę 6 965zł

Dział 750 Administracja Publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 14 000zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin o kwotę 14 000zł

§097 wpływy z różnych dochodów o kwotę 14 000zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej-

Urząd Miejski o kwotę 58 491zł

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych o kwotę 104zł

§091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 104zł

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych o kwotę 35 500zł

§034 podatek od środków transportowych o kwotę 15 000zł

§050 podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 3 000zł

§091 odsetki o kwotę 17 500zł

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadku i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych o kwotę 22 800zł

§034 podatek od środków transportowych o kwotę 20 000zł

§043 opłata targowa o kwotę 2 800zł

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody j.s.t na podstawie ustaw o kwotę 87zł

§048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu o kwotę 87zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- Urząd Miejski o kwotę 5 471zł

Rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji

ogólnej dla gmin o kwotę 5 471zł

§292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 5 471zł

Dział 853 Opieka Społeczna

- Urząd Miejski o kwotę 3 684zł

Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 3 684zł

§097 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 684zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 244 178zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność o kwotę 244 178zł

§092 pozostałe odsetki o kwotę 167 337zł

§097 wpływy z różnych dochodów o kwotę 76 841zł

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 500 347zł

z tego:

a)zadania własne o kwotę 500 347zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

-Urząd Miejski o kwotę 46 060zł

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 46 060zł

§6050 Modernizacja drogi we wsi Stróżewo o kwotę 46 060zł

Dział 710 Działalność Usługowa

- Urząd Miejski o kwotę 20 000zł

Rozdz.71035 Cmentarze o kwotę 20 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000zł

Dział 750 Administracja Publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 65 000zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin o kwotę 65 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 40 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

- Urząd Miejski o kwotę 32 000zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 32 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 32 000zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia -

Urząd Miejski o kwotę 87zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholowe o kwotę 87zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 87zł

Dział 853 Opieka Społeczna -OPS o kwotę 112 000zł

Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 112 000zł

§3110 świadczenia społeczne o kwotę 112 000zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 80 000zł

Rozdz.85404 Przedszkola o kwotę 80 000zł

§2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego o kwotę 80 000zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 145 200zł

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 140 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 110 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 30 000zł

rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 5 200zł

§6050 wydatki inwestycyjne - system kanalizacji

sanitarnej dla Mechowa -Letnina -Górnego o kwotę 5 200zł

§4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 620 935zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 620 935zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-

Urząd Miejski o kwotę 2 445zł

Rozdz.01095 Pozostała działalność o kwotę 2 445zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 045zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 400zł

Dział 600 Transport i łączność

Urząd Miejski o kwotę 27 400zł

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 27 400zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 17 400zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa-

Urząd Miejski o kwotę 11 100zł

Rozdz.70005 Gospodarka Gruntami i

Nieruchomościami o kwotę 11 100zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 400zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000zł

§4600 odszkodowania wypłacane na rzecz osób

prawnych o kwotę 7 700zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Urząd Miejski o kwotę 75 000zł

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek o kwotę 75 000zł

§8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą

długu publicznego o kwotę 7 000zł

§8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów wartościowych oraz od krajowych

pożyczek i kredytów o kwotę 68 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie-

Urząd Miejski o kwotę 250 000zł

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 250 000zł

§6050 wydatki inwestycyjne - rozbudowa SP-2

+ hala widowiskowo- sportowa o kwotę 250 000zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia -Urząd Miejski o kwotę 2 990zł

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 2 990zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 690zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 6 000zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6 000zł

§3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla

uczniów o kwotę 6 000zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 236 000zł

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg o kwotę 16 000zł

§6050 wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja

oświetlenia w gminie o kwotę 16 000zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność o kwotę 220 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 000zł

§6050 wydatki inwestycyjne - gazyfikacja wsi

w gminie II etap o kwotę 205 000zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 10 000zł

Rozdz.92195 Pozostała działalność o kwotę 10 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000zł

§5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem - 28 266 002zł

a)dochody własne - 26 058 292zł

2)Wydatki ogółem - 27 591 760zł

a)zadania własne - 25 384 050zł

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę 392 871zł z tytułu:

- subwencja rekompensująca z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym 5 471zł

- odsetki karne 167 337zł

-odsprzedaż materiałów budowlanych - 76 841zł

- w wyniku podziału nieruchomości nastąpił wzrost jej wartości -ustala się w drodze decyzji opłatę adiacencką - 5 082zł

- dzierżawa i najem składników majątkowych - 50 000zł

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności -5 000zł

- spłata za nabyte prawa własności nieruchomości - 6 965zł

- zwrot z odpisu podatku VAT - 14 000zł

- odsetki od nieterminowych płatności opłat i podatków- 17 604zł

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne -35 000zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne - 3 000zł

- opłata targowa - 2 800zł

- zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych -3 684zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -87zł

Zmniejsza się dochody o kwotę 513 459zł z tytułu:

-środki pozyskane z innych źródeł SAPARD - 3 200zł

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 510 259zł

-sprzedaż nieruchomości zabudowanych- 300 000zł

- sprzedaż działek budowlanych 210 259zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 500 347zł z tytułu:

- modernizacja drogi we wsi Stróżewo 46 060zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 65 000zł

z tego:

§4210 10 000zł - zakupy np. papier, art.biurowe, toner, czasopisma, kwiaty, art.spożywcze,

§4260 40 000zł - energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda,

§4270 5 000zł - remont np.ksero, maszyny biurowe,

§4300 10 000zł - przesyłki skredytowane, szkolenia pracowników, opłata za telefony, opłata za ścieki, umowy zlecenia, usługi gastronomiczne, opłaty bankowe za przelewy, od wpłat gotówkowych i system ATB, obsługa informatyczna za systemy SIGID,USC,LEX,

- dodatki mieszkaniowe 112 000zł

- utrzymanie cmentarzy komunalnych 20 000zł

- dowożenie uczniów do szkół 32 000zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 87zł

- wydatki inwestycyjne - system kanalizacji sanitarnej dla Mechowa,Letnina,Górnego 5 200zł

- oświetlenie ulic gminnych, powiatowych i krajowych - 140 000zł

- Przedszkola - dotacja przedmiotowa wynik minusowy środków obrotowych na początku roku 2003 - 80 000zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 620 935zł z tytułu:

- wydatki bieżące w rolnictwie - 2 445zł

- obsługa długu publicznego - 75 000zł

- utrzymanie dróg gminnych - 27 400zł

- pomoc materialna dla uczniów - stypendia - 6 000zł

- wydatki inwestycyjne gazyfikacja wsi w gminie - 205 000zł

- odszkodowania na rzecz osób prawnych, bieżące utrzymanie budynków komunalnych - 11 100zł

- rozbudowa SP-2+ hala widowiskowo-sportowa - 250 000zł

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - 16 000zł

- programy polityki zdrowotnej - 2 990zł

-słupy ogłoszeniowe -10 000zł

- opracowanie dok.tech.na kanalizację sanitarną w Nowielinie - 5 000zł

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PDK - 10 000zł

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:57:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 20-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:57:27