Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XIX/133/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Pyrzyce

Na podstawie art.14 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce, obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Giżyn.

Granice obszaru objęte miejscowym planem określa załącznik stanowiący integralną część uchwały.

Załącznik - mapa ewidencyjna w skali 1:1000 dla obrębu Giżyn.

§ 2. Przedmiotem sporządzenia planu jest ustalenie funkcji mieszkalno - rekreacyjnej.

§ 3. Plan należy sporządzić zgodnie z art.15 wyżej cyt. ustawy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 mapa.jpg (JPG, 12KB) 2004-02-09 11:31:57 115 razy
2 133.pdf (PDF, 53KB) 2004-02-09 11:31:57 121 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:31:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:31:57