Uchwała Nr XX/139/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXV Pyrzyckich Spotkań z Folkl


Uchwała Nr XX/139/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 19, pkt.1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, które odbędą się w dniach 28 - 30 maj 2004 roku - w wysokości 25 zł/m2 .

  1. Opłata dzienna nie może przekroczyć 579,32 zł.

§ 2. Opłata nie obejmuje kosztu dostawy energii elektrycznej oraz wody.

§ 3. Z opłaty, o której mowa w § 1 zwalnia się firmę lub osobę wykorzystującą teren pod ekspozycje kolekcjonerskie i wystawy artystyczne (bez sprzedaży) oraz oficjalnych sponsorów imprezy.

§ 4. Teren zajęty przez jedną firmę lub osobę pod stoisko z zapleczem nie może przekroczyć 25 m2.

§ 5. 1. Opłatę pobiera inkasent - Janusz Szpaczyński.

2. Z tytułu poboru inkasa, o którym mowa w ust.1 osoba wykonująca te czynności otrzyma prowizję w wysokości 8 % wpływów z pobranej opłaty.

3.Wpływy z tytułu opłaty po pomniejszeniu o poniesione koszty związane z ich pozyskaniem postanawia się przeznaczyć na powiększenie dotacji dla Pyrzyckiego Domu Kultury na XXV Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 139.pdf (PDF, 25KB) 2004-04-08 14:36:56 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 08-04-2004 14:36:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 08-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 08-04-2004 14:36:56