Uchwała Nr XXI/143/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2004 rok

Uchwała Nr XXI/143/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 9 marca 2004r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2004 rok

 

                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d,e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r.Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568) uchwala się, co następuje:

 

§1.Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości                            25 486 018zł,

     (załącznik Nr 1)              

     z tego:

1)      dochody związane z realizacją zadań własnych                           24 131 964zł,

     (załącznik Nr 2)                                      

     w tym:

-         dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń(art.18¹ ustawy o

wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych( art.11¹ cyt.ustawy),

(załącznik Nr 3)                                200 000zł,

 

2)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

     rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami                        1 354 054zł,

    (załącznik Nr4)                                       

 

§2.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości                          23 634 827zł,

     (załącznik Nr 5)

     tego:

1)      wydatki związane z realizacją zadań własnych                           22 280 773zł,

    (załącznik Nr6)                                               

    w tym:

-         wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    200 000zł,

(załącznik Nr 7)

2)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

      rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                         1 354 054zł,

     (załącznik Nr 8)

 

§3.Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                        1 896 656zł,

       z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z NFOŚ i GW Warszawa                        w wysokości       300 000zł,

2) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW Szczecin                        w wysokości                        254 200zł,

3) spłatę rat kredytu z BP PKO O/Pyrzyce                        w wysokości                        179 320zł,

4) spłatę rat kredytu z PEKAO S.A O/Pyrzyce                        w wysokości       375 000zł,

5) wykup obligacji samorządowych z BP PKO

    Warszawa                        w wysokości                        700 000zł,

6) spłatę rat kredytu z Nordea

    BP S.A O/Szczecin                                           w wysokości               88 136zł,

 

§4.Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

w kwocie                                                                45 465zł,

zostaną pokryte  przychodami pochodzącymi z:

1)prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego                   45 465zł,

 

§5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku  Nr 9 do uchwały.

 

§6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 

§8. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

1) Przedszkola Publiczne                        w łącznej  kwocie                        1 408 209zł,

2) Wydawnictwo Gazeta Ziemi Pyrzyckiej                        w łącznej kwocie                        15 000zł,

 

§9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów   publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu                        w łącznej kwocie                        165 000zł,

 

§10. Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczone dla:

1) Pyrzycki Dom Kultury                        w łącznej kwocie                        435 181zł,

2) Pyrzycka  Biblioteka Publiczna                        w łącznej kwocie                        395 000zł,

 

§.11.Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym

       do łącznej  kwoty                                                                500 000zł,

 

§13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w zakresie                            podejmowania  inwestycji i remontów do kwoty                                   500 000zł,

 

§14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek

       do wysokości                                                                                                         800 000zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

 

§15. Upoważnia się  Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień  wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§17. Uchwała wchodzi  w  życie z dniem  1 stycznia 2004r.

 

 

                                 Przewodniczący Rady

 

 

                                 Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 08-04-2004 15:15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 08-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 08-04-2004 15:15:15