Uchwała Nr XXII/144/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XXII/144/04
Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591, z 2002r, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2003r. Nr 54, poz.348, Nr 203, poz.1966 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Pyrzyce stanowiące załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Stwierdza się, że plany przedsiębiorstwa energetycznego ,, Getermia Pyrzyce” Spółka z.o.o w Pyrzycach, zapewniają realizację założeń, o których mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 144.pdf (PDF, 2.MB) 2004-04-21 11:54:00 180 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 21-04-2004 11:54:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 21-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 21-04-2004 11:54:00