Uchwała nr XXII/148/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r.


Uchwała nr XXII/148/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pozaobowiązkowe świadczenia opiekuńcze w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się wysokość opłaty stałej, pobieranej za jedno dziecko uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Pyrzyce w wysokości 23,50 zł miesięcznie za każdą godzinę zegarową ponad czas zajęć opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych na realizację minimum programowego wychowania przedszkolnego ustalonego uchwałą nr XXXVII/279/93 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 1993r. w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację minimum programowego wychowania przedszkolnego w Gminie Pyrzyce.

  1. Opłata nie obejmuje kosztów niezbędnych artykułów żywnościowych zakupionych w celu sporządzenia posiłków podanych dzieciom oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez rodziców.

§ 2. 1.Opłata stała, o której mowa w

§ 1 pkt.1 pomniejszana jest w przypadku uczęszczania do przedszkola prowadzonego przez Gminę Pyrzyce:

  1. dwojga dzieci - o 20% za drugie dziecko,

  2. trojga dzieci - o 30% za trzecie dziecko,

  3. więcej niż troje dzieci - o 35% za czwarte i kolejne dziecko.

2. Opłata pobierana jest za dany miesiąc z góry do dnia 11 każdego miesiąca. Za zwłokę pobierane są ustawowe odsetki.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4.Traci moc uchwała nr XLV/488/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pozaobowiązkowe świadczenia opiekuńcze w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 148.pdf (PDF, 59KB) 2004-04-21 12:08:54 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 21-04-2004 12:08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 21-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 21-04-2004 12:08:54