Uchwała Nr XXII/150/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XXII/150/04Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 25 marca 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce

Na podstawie art.14, ust.1 i ust.2, ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnych nr 10 m. Pyrzyce i nr 12 m. Pyrzyce.

Granice obszaru objęte miejscowym planem określają załączniki stanowiące integralną część uchwały:

  • Załącznik nr 1 - mapa ewidencyjna w skali 1:1000 dla obrębu nr 10

miasta Pyrzyce - działka nr 492/1 (część),

  • Załącznik nr 2 - mapa ewidencyjna w skali 1:1000 dla obrębu nr 12

miasta Pyrzyce - działka nr 28/2,

§ 2. Przedmiotem sporządzenia planu jest ustalenie funkcji zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług

nieuciążliwych.

§ 3. Plan należy sporządzić zgodnie z art. 15, wyżej cyt. ustawy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

Załączniki do pobrania

1 150.pdf (PDF, 17KB) 2004-04-21 12:19:22 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 21-04-2004 12:19:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 21-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 21-04-2004 12:19:22