Uchwała Nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej


Uchwała Nr XXIV/158/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie nadania statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała nr XX/148/91 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 1991r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz uchwała nr XI/124/99 Rady Miejskiej z dnia 16 września 1999r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały Nr XXIV/158/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004 r.

STATUT

PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Pyrzycka Biblioteka Publiczna zwana w treści Biblioteką jest samorządową instytucją kultury.

§ 2. 1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Pyrzyce działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Zachodniopomorska w Szczecinie.

3. Rada Miejska w Pyrzycach jest organizatorem Biblioteki i sprawuje nadzór oraz kontrolę nad jej działalnością.

4. Biblioteka zarejestrowana jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 3. Biblioteka działa między innymi na podstawie:

 1. Aktu o utworzeniu - uchwała nr XLVI/322/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 stycznia 1998r. w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 6. Postanowień niniejszego Statutu.

 7. Innych przepisów prawnych.

Rozdział II

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§ 4. Biblioteka nosi nazwę „Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach” i używa skrótu PBP.

§ 5. Biblioteka prowadzi działalność na terenie Gminy Pyrzyce oraz promuje jej dorobek kulturalny w kraju i za granicą.

§ 6. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Pyrzyce, a terenem działania Gmina Pyrzyce.

2. W skład Biblioteki wchodzą działy, filie oraz punkty biblioteczne.

3. Biblioteka posiada:

1) Bibliotekę główną w Pyrzycach z:

a) działem dla dorosłych z czytelnią,

b) działem dla dzieci z czytelnią,

c) działem tradycji,

 1. działem metodyki pracy i obsługi placówek terenowych.

2) Filie biblioteczne w:

 1. Pyrzycach przy ul. Słonecznej (wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych),

 2. Okunicy (wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych),

 3. Żabowie (wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych),

 4. Brzesku (wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia),

 5. Mielęcinie (wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia),

 6. Ryszewku (wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych),

 7. Krzemlinie (wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia).

3) Punkty biblioteczne na terenie Gminy Pyrzyce.

Rozdział III

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Podstawowym celem statutowym działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Pyrzyce oraz uczestnictwo w upowszechnianiu kultury.

§ 8. Cele statutowe Biblioteka realizuje poprzez:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,

 2. Obsługę użytkowników, przede wszystkim udostępnianie im zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

 3. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej książek i innych nośników w szczególności o regionie,

 4. Współdziałanie w ramach sieci bibliotecznej oraz z innymi instytucjami i organizacjami upowszechniających kulturę, zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

 5. Prowadzenie w powyższym zakresie działalności instruktażowo - metodycznej.

§ 9. 1. Biblioteka może wykonywać zadania biblioteki powiatowej na podstawie odpowiedniego porozumienia zawartego przez Burmistrza Pyrzyc.

2. Biblioteka może zawierać, za zgodą Rady Miejskiej, porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk.

3. Biblioteka może prowadzić działalność inną od kulturalnej, jeżeli nie odbywa się ona kosztem podstawowej działalności statutowej, a pozyskane w ten sposób wpływy przeznaczane są na realizowane przez Bibliotekę podstawowe cele statutowe.

Rozdział IV

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza nią, kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Pyrzyc.

3. Powołanie Dyrektora Biblioteki poprzedza przeprowadzenie konkursu przez organizatora.

4. Pracowników na poszczególne stanowiska zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

5. Pracownicy pracujący na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie wynikające ze stosownych przepisów, a dyrektor i zastępca, co najmniej starszego bibliotekarza.

§ 11. 1. W przypadku znacznego rozbudowania działalności Biblioteki, na wniosek dyrektora Burmistrz Pyrzyc może wyrazić zgodę na utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora.

2. Do wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora postępowanie konkursowe przeprowadza dyrektor Biblioteki, a dla jego powołania konieczna jest pozytywna opinia Burmistrza Pyrzyc.

3. Odwołanie zastępcy dyrektora Biblioteki może nastąpić na umotywowany wniosek dyrektora Biblioteki za pisemną zgodą Burmistrza Pyrzyc.

§ 12. 1. W Bibliotece może działać Rada Czytelników jako organ doradczy dyrektora, złożona z reprezentantów czytelników regularnie korzystających z usług Biblioteki.

  1. Szczegółowy tryb powołania i funkcjonowania Rady Czytelników określa dyrektor w regulaminie.

Rozdział V

MIENIE I FINANSE

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy.

3. Wysokość dotacji rocznej na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska.

§ 14. 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej - z budżetu powiatu.

2. W ramach posiadanych środków Biblioteka, kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 15. Biblioteka może tworzyć fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy.

§ 16. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swe usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 17. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Połączenie, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 19. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

§ 20. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z póź. zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:10:18