Uchwała Nr XXIV/161/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz


Uchwała Nr XXIV/161/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz

trybu pobierania opłat.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003. Nr 80, poz.817, Nr 162, poz.1568) oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną , zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej osobom, które ukończyły 95 lat życia oraz w uzasadnionych przypadkach.

§ 5. Osoba nie spełniająca warunków, o których mowa w § 4 ponosi odpłatność za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:

Grupy

odpłatności

Dochód w gospodarstwie

domowym

(% kryterium

dochodowego)

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach

Gospodarstwo jednoosobowe

Gospoda-rstwo

wieloosob-owe

Osoba nie posiadająca krewnych zobowiązanych do alimentacji

Osoba posiadająca

krewnych zobowiązanych

do alimentacji

w miejscu zamieszkania

podopiecznego

Osoba posiadająca krewnych zobowiązanych

do alimentacji poza miejscem

zamieszkania

podopiecznego

I

101 - 150

0

5

0

5

II

151 - 200

5

15

10

10

III

201 - 250

10

20

15

20

IV

251 - 300

15

30

20

30

V

301 - 350

20

40

30

40

VI

351 - 400

30

50

40

50

VII

401 - 450

40

60

50

60

VIII

451 - 500

50

70

60

70

IX

501 - 550

60

80

70

80

X

551 - 600

70

90

80

90

XI

Powyżej 600

100

100

100

100

§ 6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może obniżyć procent odpłat- ności za usługi opiekuńcze o jedną grupę w przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym więcej niż jedna osoba wymaga opieki osób drugich.

§ 7. 1.Należność za usługi opiekuńcze świadczone w dni wolne od pracy ustala się w wysokości 200 % podstawowej odpłatności.

2.Należności za usługi opiekuńcze osoby zobowiązane uiszczają w Ośrodku Pomocy Społecznej.

3. Cenę usługi ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie kosztów rzeczywistych usług.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

§ 9.Traci moc uchwała Nr XIV/176/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 grudnia 1999r. w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu opłat.

§ 10 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:14:33