Uchwała Nr XXIV/162/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r.w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.


Uchwała Nr XXIV/162/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych

i gimnazjum.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 817, Nr 162, poz. 1568, oraz art. 96, ust. 4 w związku z art. 48 ust. 5, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

* 1. 1. Pomoc w formie zakupu posiłku może być przyznana głodnym lub niedożywionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

2. Pomoc przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek rodziców bądź opiekunów dziecka, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły lub innej osoby.

* 2. Wydatki na świadczenia o których mowa w * 1 uchwały, podlegają zwrotowi wg. zasad określonych w tabeli:

% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona

od wydatków w procentach

do 100

0 %

101 - 150

50 %

151 - 200

70 %

ponad 201

100 %

* 3. 1. Jeżeli dochód w rodzinie ucznia przekracza 100 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na udzielone świadczenia podlegają zwrotowi w części lub całości wg. zasad określonych w tabeli.

2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia, o których mowa w * 1 uchwały, w przypadku określonym w art. 104, ust. 4 ustawy.

* 4. Należności za wydatki wymienione w * 2 świadczeniobiorcy zobowiązani są wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

* 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

* 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/455/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych lub gimnazjum.

* 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:16:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:16:20