Uchwała Nr XXIV/167/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie sprzedaży działki numer 18/30 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce


Uchwała Nr XXIV/167/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie sprzedaży działki numer 18/30 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447; Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz.1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz.15; Nr 80, poz. 717, 720, 721; Nr 96, poz. 874; Nr 124, poz. 1152; Nr 162, poz. 1568; Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39; Nr 19, poz. 177), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży działki zabudowanej numer 18/30 o powierzchni 6,6252 ha położonej w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/445/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Krzemlinie gmina Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:22:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:22:57