Uchwała Nr XXIV/169/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miast


Uchwała Nr XXIV/169/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta

i gminy Pyrzyce.

Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz.1143, z 2004r. Nr 29, poz.257) oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Pyrzyce :

  1. 60 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%

alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży;

  1. 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej

4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu winny być usytuowane w budynkach ( obiektach budowlanych) trwale związanych z gruntem,

2) punkty sprzedaży napojów o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa mogą być usytuowane również w tymczasowych obiektach budowlanych nie związanych z gruntem,

  1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od szkół i przedszkoli oraz kościołów i cmentarzy - pomiaru odległości należy dokonać po najkrótszej linii prostej mierzonej od wyjścia z punktu sprzedaży do muru obiektu chronionego,

4) ograniczenia odległości o której mowa w pkt. 3 nie dotyczą punktów sprzedaży piwa oraz napojów o zawartości alkoholu do 4,5% z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży,

5) punkty prowadzące sprzedaż alkoholu przez okres całodobowy nie mogą

być usytuowane w budynkach wielorodzinnych.

§ 3.1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w ogródkach przed lokalami gastronomicznymi prowadzona jest na podstawie stałego zezwolenia wydanego przedsiębiorcy na daną placówkę gastronomiczną.

2. Sprzedaż i podawanie piwa i napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu w wolnostojących sezonowych ogródkach gastronomicznych i ogródkach piwnych przy sklepie może odbywać się na podstawie odrębnego zezwolenia.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach można zezwolić na działalność już istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zastosowaniem odstępstw od zasad ich usytuowania określonych w § 2 pkt 3 jeżeli prowadzenie tych punktów zgodnie z opinią Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu i działalności instytucji i organizacji mieszczących się w obiektach wymienionych w § 2 pkt 3.

§ 5.1. Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w czasie trwania imprez organizowanych na wolnym powietrzu może być prowadzona na podstawie zezwoleń jednorazowych w granicach i czasie określonym przez organizatora imprezy i za jego zgodą w jednorazowo wyznaczonych miejscach na terenie gminy Pyrzyce.

2. Dopuszcza się wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w salach wiejskich i strażnicach w czasie organizowanych imprez okolicznościowych.

§ 6. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych w czasie rozgrywek zawodów sportowych, z wyjątkiem piwa

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVII/333/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie ustalenia liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, zmienionych uchwałami Nr XXXVI/416/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.- oraz Nr XLV/489/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2002r.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:24:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:24:48