Uchwała Nr XXIV/170/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie skargi Pani Eufemii Dziełak dotyczącej zarządzania nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych przez Pyrzycki


Uchwała Nr XXIV/170/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie skargi Pani Eufemii Dziełak dotyczącej zarządzania

nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych przez

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.

w Pyrzycach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271,

z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2002r. Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Po rozpatrzeniu skargi Pani Eufemii Dziełak zam. w Pyrzycach przy ul. 1 Maja 4/4 dotyczącej zarządzania nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach skierowanej do Sejmiku Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego i przekazanej do rozpatrzenia według właściwości Radzie Miejskiej w Pyrzycach

uznaje się ją za niezasadną,

gdyż Rada Miejska nie stwierdziła, że Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Pyrzycach nie jest prawnym zarządcą nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych.

Z poczynionych przez Radę Miejską ustaleń wynika, że Gmina sprzedając sukcesywnie mieszkania stwierdza w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali zawartej w formie aktu notarialnego, że zarząd nieruchomością wspólną do czasu zbycia wszystkich lokali sprawuje Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Pyrzycach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o własności lokali postanowienia zawarte
w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali z wskazaniem, że zarząd nieruchomością wspólną do czasu sprzedaży ostatniego mieszkania sprawuje Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. - zachowują ważność do czasu podjęcia w tym zakresie stosownej uchwały z udziałem notariusza (art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali), o zmianie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.

Ponadto Rada Miejska stwierdza, że nie może odnieść się do stawianych przez skarżącą zarzutów dotyczących:

  • stwierdzenia o manipulacjach i wyłudzeniu korzyści pieniężnych przez PPM Spółka z o.o od właścicieli lokali,

  • manipulacji przez PPM wykroczeń i nadużyć w zakresie gospodarki finansowej w zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi,

  • manipulacji opłatami za centralne ogrzewanie i inne usługi komunalne,

  • pozbawienia środków obronnych właścicieli lokali poprzez powiązania Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. w Pyrzycach z Burmistrzem, Radą Miejską, Urzędem Skarbowym, Prokuraturą, Policją i innymi instytucjami, gdyż nie jest kompetentna do rozpatrywania wyżej wymienionych zarzutów. Skarżąca ma prawo powiadomić odpowiednie organy prawa o naruszeniu przepisów prawa

i poniesionych przez skarżącą strat finansowych.

§ 2. Zawiadomienia skarżącej oraz Wydziału Prawnego i Nadzoru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o sposobie załatwienia sprawy powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Pyrzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:25:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:25:30