Uchwała Nr XXV/172/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r


Uchwała Nr XXV/172/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229 z 2002r. Nr 74 poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957; z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 121, poz.1263) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan przychodów w kwocie 188.602,00 zł i wydatków

w kwocie 188.602,00 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.Wykonanie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 172-XXV-29-06-2004-za_.doc (DOC, 30KB) 2004-08-04 07:36:25 126 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:36:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:36:25