Uchwała Nr XXV/173/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach


Uchwała Nr XXV/173/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/203/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2000r. zmienionym uchwałą nr XLVII/511/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2002r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, uchwałą nr X/72/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, uchwałą nr XVIII/123/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach oraz uchwałą nr XIX/136/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, uchwałą nr XXIV/159/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,

  • w § 8 dodaje się ust.3 w brzmieniu: „3.Kadencja dyrektora trwa cztery lata”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:37:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:37:09