Uchwała Nr XXV/174/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004


Uchwała Nr XXV/174/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,

poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806,

z 2003r, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055) Rada

Miejska uchwala co następuje:

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 646 759zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 646 759zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 55 000zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 55 000zł

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 55 000zł

Dział 750 Administracja Publiczna

-Urząd Miejski o kwotę 30 639zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę 30 639zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 6 000zł

§ 0740 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia

praw majątkowych o kwotę 203zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 14 436zł

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 10 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa- Urząd Miejski o kwotę 1 500zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 500zł

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 500zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem-

Urząd Miejski o kwotę 737zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności cywilno-

prawnych, podatku od spadków i

darowizn oraz podatków i opłat

lokalnych o kwotę 737zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej o kwotę 737zł

Dział 758 Różne rozliczenia- Urząd Miejski o kwotę 213 818zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 213 818zł

§ 0140 podatek od towarów i usług o kwotę 213 818zł

Dział 852 Pomoc Społeczna - OPS o kwotę 3 500zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze o kwotę 3 500zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 3 500zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska- Urząd Miejski o kwotę 299 308zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 299 308zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 958zł

§ 0840 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 248 000zł

§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50 350zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 36 764zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 16 764zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 10 764zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 3 000zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej o kwotę 3 000zł

Rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 20 000zł

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowanie na

podstawie porozumienia między j.s.t o kwotę 20 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

-Urząd Miejski o kwotę 5 493zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 5 493zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości o kwotę 5 493zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 646 759zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 646 759zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność- Urząd Miejski o kwotę 105 754zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 105 754zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 13 754zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- budowa ścieżki

rowerowej w Pyrzycach od ul.Stargardzkiej

do ul.Ciepłowniczej o kwotę 52 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - opracowanie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej

przebudowy ul.Narutowicza w Pyrzycach oraz

drogi wewnętrznej od ul.Narutowicza przy

budynkach 22,24,26,28 do osiedla Pod Lipami o kwotę 40 000zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 30 000zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 30 000zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000zł

Dział 750 Administracja Publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 30 436zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę 20 436zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 4 178zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 444zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 205zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 4 436zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 200zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 973zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 10 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa- Urząd Miejski o kwotę 1 500zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 500zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- budowa strażnicy

OSP Brzesko o kwotę 1 500zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem-

Urząd Miejski o kwotę 59zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych

należności budżetowych o kwotę 59zł

§ 4100 wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne o kwotę 59zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- Urząd Miejski o kwotę 1 492zł

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 1 492zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 1 492zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie-szkoły o kwotę 69 669zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 34 669zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 108zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 500zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 12 061zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych o kwotę 10 000zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 35 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000zł

Dział 852 Pomoc Społeczna -OPS o kwotę 3 500zł

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 3 500zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska- Urząd Miejski o kwotę 337 495zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 337 495zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- budowa kanalizacji

deszczowej w ul. Poznańskiej i

Ciepłowniczej w Pyrzycach o kwotę 337 495zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 61 361zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury- Urząd Miejski o kwotę 4 897zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 132zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 765zł

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury,

Świetlice i kluby o kwotę 36 464zł

§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla

instytucji kultury - PDK o kwotę 14 363zł

Świetlice, Kluby o kwotę 22 101zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 22 101zł

Rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 20 000zł

§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji

kultury- Pyrzycka Biblioteka Publiczna o kwotę 20 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

-Urząd Miejski o kwotę 5 493zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 5 493zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5 493zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem 27 906 691zł

a)dochody własne 24 782 923zł

2)Wydatki ogółem 26 055 500zł

a)zadania własne 22 931 732zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:38:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:38:12