Uchwała Nr XXV/176/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Pyrzyce.


Uchwała Nr XXV/176/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których

zarządcą jest Gmina Pyrzyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838, Nr 86, poz.958, z 2001r. Nr 125, poz.1371, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984, Nr 216, poz.1826, z 2003r. Nr 80 poz.717 i 721, Nr 200, poz.1953,Nr 217, poz.2124) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Pyrzyce tj. dróg gminnych i wewnętrznych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1.Za zajęcie 1m2 powierzchni drogi , o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4, ustala się następujące stawki, opłat za każdy dzień zajęcia:

  1. chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych

i pieszojezdnych 0,50 zł

2) jezdni do 20 % szerokości 1,00 zł

3) jezdni powyżej 20% do 50 % szerokości 2,00 zł

4) jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości 4,00 zł

5) pozostałych elementów pasa drogowego 0,30 zł.

  1. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3.1.Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w obszarze zabudowanym 8,00 zł

2) poza obszarem zabudowanym 4,00 zł.

  1. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

  1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) poza obszarem zabudowanym 0,20 zł

b) w obszarze zabudowanym 0,15 zł

  1. reklamy 0,90 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:40:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:40:46