Uchwała Nr XXV/179/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej nr 104, położonej w obrębie Pstrowice gmina Py


Uchwała Nr XXV/179/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki

niezabudowanej nr 104, położonej w obrębie Pstrowice gmina

Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit. a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art.13 ust.1 w związku z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129, poz.1447; Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253; Nr 74, poz.676; Nr 113, poz.984; Nr 126, poz.1070; Nr 130, poz.1112; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz.1682; Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15; Nr 80, poz.717, 720, 721; Nr 96, poz.874; Nr 124, poz.1152; Nr 162, poz.1568; Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 92, poz. 880) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej nr 104 o pow.0,20 ha w obrębie Pstrowice gmina Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:46:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:46:48