Uchwała Nr XXV/180/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej nr 67, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XXV/180/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki

niezabudowanej nr 67, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt.9 lit. a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129, poz.1447; Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz.676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz.1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz.1682; Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15; Nr 80, poz.717, 720, 721; Nr 96, poz.874; Nr 124, poz.1152; Nr 162, poz. 1568; Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 92, poz.880) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, działki niezabudowanej nr 67 o pow. 0.0394 ha w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ul. Ogrodowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:47:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:47:29