Uchwała Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie skargi Związków Zawodowych Pracowników Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o. o. w Pyrzycach dotycząc


Uchwała Nr XXV/182/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie skargi Związków Zawodowych Pracowników Pyrzyckiego

Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o. o. w Pyrzycach

dotyczącej działań Burmistrza Pyrzyc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Związków Zawodowych Pracowników PPK Spółki z o. o. w Pyrzycach dotyczącej działań Burmistrza Pyrzyc skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego i przekazanej do rozpatrzenia wg właściwości Radzie Miejskiej w Pyrzycach,

uznaje się ją za zasadną w części:

1. dotyczącej zarzutu informowania przez Burmistrza o cenach wody na poziomie cen 2002 roku podczas, gdy zgodnie z art. 24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w 2003r. obowiązywały, pomimo licznych wątpliwości interpretacyjnych zarówno Burmistrza jak i samej Rady Miejskiej , ceny według taryfy przedstawionej przez Zarząd PPK,

2. dotyczącej zarzutu ingerencji Burmistrza w zakres ustalenia wysokości taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków na 2004 r.

Uzasadnienie

Ad 1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały zatwierdzającej taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wchodzą one w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf określonych przez przedsiębiorstwo. Co prawda w 2003r. w związku z faktem, iż ustawa powyższa była nową regulacją, istniały rozbieżności w interpretacji jej przepisów, ale jednak do czasu wyjaśnienia sprawy Burmistrz nie powinien informować, że ceny zostaną na poziomie lat ubiegłych. Takie działanie może mieć ujemne skutki dla m.in. Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Dąbrowskiego), Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” i dla Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego. Podmioty te stosują bowiem ceny z 2002r.

W przypadku przegrania spraw cywilnych, które toczą się obecnie przed sądami powszechnymi, podmioty te będą musiały pokryć różnicę w cenach.

Ad.2 Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Burmistrz sprawdza, czy taryfy i wieloletni plan rozwoju urządzeń wod.-kan., zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, pod względem celowości ich ponoszenia. Nie może natomiast, jako organ wykonawczy gminy, ingerować w żaden sposób w wysokość taryf, jak orzekł Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym uchylającym uchwałę Nr XVII/116/03 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Natomiast w grudniu 2003r. Radzie Miejskiej przedstawiono projekt uchwały, w którym Burmistrz po sprawdzeniu i zweryfikowaniu ustalił niższą wysokość taryf niźli określoną we wniosku PPK. Takie działanie okazało się niezgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków co ma odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody i nieprawomocnym orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Należy ponadto zauważyć, że zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, jak i PPM stosują taryfy określone w uchylonej uchwale Rady Miejskiej, co może mieć również ujemne skutki finansowe dla tych podmiotów, analogicznie jak w przypadku taryf na 2003 r.

§ 2. Rada Miejska stwierdza nieprawidłowości w procedurze załatwienia samej skargi, gdyż zgodnie z instrukcją kancelaryjną skarga adresowana do Rady Miejskiej powinna niezwłocznie trafić do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Niewątpliwie korespondencja z powyższą skargą adresowana była do Rady Miejskiej. Pismo wpłynęło do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach dnia 8 kwietnia 2004r., natomiast do Biura Rady Miejskiej trafiło 24 maja 2004r. Burmistrz przyznał podczas obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2004 r., że przetrzymał korespondencję. W związku z nie przekazaniem niezwłocznie korespondencji Przewodniczącemu Rady Miejskiej naruszone zostały przepisy instrukcji kancelaryjnej, a także art. 237 § 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego, który mówi o tym, że organ właściwy (w tym przypadku Rada Miejska) powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”.

§ 3. Przewodniczący Rady zwróci się do właściwych organów z wnioskiem o ustalenie, czy czyn Burmistrza (zatajenie wpłynięcia skargi) zawiera znamiona przestępstwa.

§ 4. Zawiadomienie skarżących oraz Wydziału Prawnego i Nadzoru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o sposobie załatwienia sprawy powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyrzycach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:51:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:51:58