Uchwała Nr .184./2004 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach za 2003 r. oraz zatwierdzenia r


Uchwała Nr ................/2004
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach za 2003 r. oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w 2003 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2003 stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Marcinkiewicz

 

Wnioskodawca:

Burmistrz Pyrzyc

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami należy do zadań własnych gminy.

Przyjęcie przedłożonego sprawozdania i bilansu wymagany jest § 5 rozporządzeniem z dnia ...................... wykonanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 170).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:16:09