Uchwała Nr XXVI/186/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej


Uchwała Nr XXVI/186/04Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 4 sierpnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art.18 i 19, pkt.1, lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200,poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) w związku z art. 30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Za wydane wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce pobiera się opłatę administracyjną

w wysokości:
a) dla działek gruntu w ilości do 2 - 40 złotych

b) dla działek gruntu w ilości od 3 do 5 - 70 złotych

c) dla działek gruntu w ilości od 6 do 10 - 100 złotych

d) dla działek gruntu w ilości od 11 do 15 - 140 złotych

e) dla działek gruntu w ilości powyżej 15 - 180 złotych

2. Za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wysokość opłaty ustala się w wysokości 50 % kwoty ustalonej jak dla wypisu.

§ 2. Ustalona opłata administracyjna winna być wpłacona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na jego konto (Urząd Miejski w Pyrzycach Bank Pekao S.A. I.O /Pyrzyce nr 37124038971111000044799948) przed wydaniem wypisu lub wyrysu.

§ 3. Zwalnia się z opłaty administracyjnej wypisy i wyrysy wydawane jednostkom organizacyjnym Gminy Pyrzyce oraz komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w zakresie ich działania.

§ 4. 1. Opłaty administracyjne będą waloryzowane w okresach rocznych, poprzez przemnożenie ich kwot przez wskaźnik wzrostu cen detalicznych

i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny po zakończeniu danego roku.

2. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2005r.

§ 5. Do wniosków o wypisy i wyrysy, złożonych przed dniem wejścia

w życie niniejszej uchwały, a których nie załatwiono, stosuje się przepisy uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVI/413/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2001r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:17:47