Uchwała Nr XXVI/189/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do wystawienia weksli ina


Uchwała Nr XXVI/189/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 4 sierpnia 2004r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do wystawienia weksli in blanco

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wystawienie weksli in blanco jako zabezpieczenia zwrotu kwoty 285.881,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych) pochodzącej z umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 124/1992/W-41/OA-so/P

z dnia 4.08.1992r.

  1. Kwota, o której mowa w ust.1 zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla Brzeska, Mechowa, Letnina”.

  2. Weksel, o którym mowa w ust.1 ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez Gminę z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:20:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:20:54