Uchwała Nr XXVII/192/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Pyrzyce na rok 2005 wraz z określeniem zadań priorytetowych w dochodach i wydatk


Uchwała Nr XXVII/192/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Pyrzyce na rok 2005 wraz

z określeniem zadań priorytetowych w dochodach i wydatkach

budżetowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.591 z póź.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr X/117/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kierunkowe założenia polityki budżetowej gminy Pyrzyce na rok 2005 wraz z określeniem zadań priorytetowych w dochodach budżetowych.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Pyrzyc aby przy konstrukcji budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2005 oraz ustalaniu stawek od nieruchomości przyjął założenie, by w zakresie opodatkowania budowli związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii cieplnej - stawka podatku została ustalona na poziomie 0,75% ich wartości.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:49:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:49:43