Uchwała Nr XXVII/194/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r.w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w


Uchwała Nr XXVII/194/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art.16 ust.1 oraz art.15 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123; z 2002r. Nr 41, poz.364; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz.1568, Nr 213, poz.2081; z 2004r. Nr 11, poz.96) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - przewodnicząca

 2. Janusz Kaźmierczak - członek

 3. Janusz Szpaczyński - członek

 4. Wiktor Tołoczko - członek

 5. Jan Tkaczuk - członek.

§ 3.Rada Miejska w Pyrzycach upoważnia Burmistrza Pyrzyc do przedstawienia kandydatom na stanowisko dyrektora warunków organizacyjno-finansowych działalności Pyrzyckiego Domu Kultury.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

0x08 graphic

0x08 graphic
Rada Miejska w Pyrzycach

ogłasza konkurs

na stanowisko

dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury

w Pyrzycach przy pl. Wolności 3

Od kandydatów na stanowisko dyrektora PDK wymagane jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego i kwalifikacji zawodowych na poziomie minimum starszego instruktora.

Od kandydatów oczekuje się:

 • predyspozycji menedżerskich,

 • wysokiego poczucia odpowiedzialności,

 • kreatywności i wysokiej kultury osobistej.

0x08 graphic

Kandydat zobowiązany jest do złożenia do godziny 15.00 dnia 4 listopada br. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (pok. 133) w zamkniętej kopercie z napisem „PDK - konkurs”:

 1. Programu działania Pyrzyckiego Domu Kultury;

 2. Listu motywacyjnego;

 3. Dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 4. Dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej - świadectwa pracy;

 5. Zaświadczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 należy składać w oryginale lub poświadczone za zgodność przez upoważnionego pracownika, ewentualnie instytucję.

0x08 graphic

Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 4 listopada br. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, obecność kandydatów jest obowiązkowa.

Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Pyrzyckiego Domu Kultury oraz wyjaśnień w sprawie konkursu udziela kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w pokoju nr 141 lub tel. 579-32-58, 570-00-71 w. 346.

Burmistrz Pyrzyc upoważniony jest do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:56:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:56:01