Uchwała Nr XXVII/195/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Pyrzycach


Uchwała Nr XXVII/195/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie nadania nazwy dla ronda w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się rondu południowemu w Pyrzycach, położonemu u zbiegu ulic

1-go Maja i Mickiewicza na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 125, 41/2, 126/1, 37/2 w obrębie 12 miasta Pyrzyce nazwę „Rondo Sybiraków”.

§ 2. Integralną część uchwały stanowi mapa zasadnicza ronda.

§ 3. Ustalona uchwałą nazwa ronda podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą

i ewidencyjną miasta Pyrzyce

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:56:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:56:49