Uchwała Nr XXVII/197/04 Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 30 września 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obręb geodezyjny nr 7 m. Pyrzyce, działki nr 64


Uchwała Nr XXVII/197/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obręb geodezyjny nr 7 m. Pyrzyce, działki nr 64 i 65

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) Rada Miejska

w Pyrzycach uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/40/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia
27 marca 2003 r. oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce uchwalonym uchwalą nr XXXVI/406/01 z dnia 25 października 2001 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obręb geodezyjny nr 7 m. Pyrzyce, dla działek o numerach ewidencji geodezyjnej 64 i 65 o łącznej powierzchni 2,759 ha.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

 1. załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000,

 2. załącznik graficzny nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce,

 3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag zgłoszonych do planu,

 4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Celem planu jest przeznaczenie terenów upraw rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi nieuciążliwymi i niezbędną infrastrukturą techniczną.

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części terenu z usługami towarzyszącymi nieuciążliwymi, oznaczone na rysunku planu symbolami MN i MN/U,

 2. tereny zieleni parkowej wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

 3. tereny komunikacji publicznej, wewnętrznej i wewnętrznego ciągu pieszojezdnego, oznaczone na rysunku planu symbolami KD, KDW i KP,

 4. teren przeznaczony pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku planu symbolem E.

2. Projektowane sieci infrastruktury technicznej lokalizować w liniach rozgraniczenia ciągów komunikacyjnych.

3. Tereny o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją określoną w planie, będą wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 3. 1. Na terenie, o powierzchni 0,760 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN/U ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwymi usługami towarzyszącymi nieuciążliwymi;

 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. minimalną wielkość działki budowlanej: 800 m2,

 2. maksymalną powierzchnię zabudowy 25% powierzchni działki,

 3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną 60% powierzchni działki,

 4. obowiązującą linię zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczenia wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDW,

 5. nieprzekraczalną linię zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczenia publicznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KD i 2KD,

 6. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,

 7. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 30o i nie większym niż 45o, usytuowany kalenicowo do wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDW,

 8. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetrycznie w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,

 9. lokalizację usług w parterze budynku,

 10. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodów osobowych na 1 mieszkanie niezależnie od miejsca garażowego, 2 miejsca postojowe na 50 m2 p.u. handlu lub 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii,

 11. podział na działki wg zasad na rysunku planu; dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek przy zachowaniu szerokości frontu do 50 m; kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 900.

 1. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;

 2. obsługę komunikacyjną terenu z wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDW ;

 3. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały;

 4. dla części terenu wg rysunku planu, położonego w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII” stanowiska archeologicznego nr 83, obowiązują ustalenia wg * 6 niniejszej uchwały.

2. Na terenie, o powierzchni 0,240 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. minimalną wielkość działki budowlanej: 700 m2 ,

 2. maksymalną powierzchnię zabudowy 30% powierzchni działki,

 3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 50% powierzchni działki,

 4. nieprzekraczalną linię zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczenia wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW i wewnętrznego ciągu pieszojezdnego oznaczonego symbolem 1KP,

 5. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,

 6. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 30o i nie większym niż 45o, usytuowany kalenicowo do wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW ,

 7. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetrycznie w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,

 8. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

 9. podział na działki wg zasad na rysunku planu; dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek przy zachowaniu szerokości frontu do 60 m; kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 900.

 1. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;

 2. obsługę komunikacyjną terenu z wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2 KDW;

 3. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały.

 4. teren położony w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII” stanowiska archeologicznego nr 83; obowiązują ustalenia wg * 6 niniejszej uchwały.

3. Na terenie, o powierzchni 0,360 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. minimalną wielkość działki budowlanej: 600 m2 ,

 2. maksymalną powierzchnię zabudowy 25% powierzchni działki,

 3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 60% powierzchni działki,

 4. nieprzekraczalną linię zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczenia wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW i wewnętrznego ciągu pieszojezdnego oznaczonego symbolem 1KP,

 5. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,

 6. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 30o i nie większym niż 45o, usytuowany kalenicowo do wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW,

 7. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetrycznie w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,

 8. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

 9. podział na działki wg zasad na rysunku planu; dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek przy zachowaniu szerokości frontu do 60 m; kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 900.

 1. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;

 2. obsługę komunikacyjną terenu z wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW;

 3. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały;

 4. dla części terenu wg rysunku planu, położonego w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII” stanowiska archeologicznego nr 83, obowiązują ustalenia wg * 6 niniejszej uchwały.

4. Na terenie, o powierzchni 0,260 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MN /U ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  z możliwymi usługami towarzyszącymi nieuciążliwymi;

 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. minimalną wielkość działki budowlanej: 600 m2

 2. maksymalną powierzchnię zabudowy 25% powierzchni działki,

 3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną 60% powierzchni działki,

 4. nieprzekraczalną linię zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczenia wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW oraz 5,0 m od linii rozgraniczenia publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KD,

 5. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,

 6. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 30o i nie większym niż 45o, usytuowany kalenicowo do wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW,

 7. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetrycznie w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,

 8. lokalizację usług w obrysie budynku,

 9. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodów osobowych na 1 mieszkanie niezależnie od miejsca garażowego, 2 miejsca postojowe na 50 m2 p.u. handlu lub 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii,

 10. podział na działki wg zasad na rysunku planu; dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek przy zachowaniu szerokości frontu do 40 m; kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 900.

 1. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;

 2. obsługę komunikacyjną terenu z wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW i publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD;

 3. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały;

 4. dla części terenu wg rysunku planu, położonego w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII” stanowiska archeologicznego nr 83, obowiązują ustalenia wg * 6 niniejszej uchwały.

5. Na terenie o powierzchni 0,352 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MN/U ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwymi usługami towarzyszącymi nieuciążliwymi;

 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. minimalną wielkość działki budowlanej: 700 m2,

 2. maksymalną powierzchnię zabudowy 25% powierzchni działki,

 3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną 60% powierzchni działki,

 4. nieprzekraczalną linię zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczenia wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDW oraz 5,0 m od linii rozgraniczenia publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KD i wewnętrznego ciągu pieszojezdnego oznaczonego symbolem 2KP

 5. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,

 6. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 30o i nie większym niż 45o, usytuowany kalenicowo do wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDW,

 7. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetrycznie w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,

 8. lokalizację usług w obrysie budynku,

 9. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodów osobowych na 1 mieszkanie niezależnie od miejsca garażowego, 2 miejsca postojowe na 50 m2 p.u. handlu lub 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii,

 10. podział na działki wg zasad na rysunku planu; dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek przy zachowaniu szerokości frontu do 60 m; kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 900.

 1. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;

 2. obsługę komunikacyjną terenu z wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDW;

 3. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 3;

 4. dla części terenu wg rysunku planu, położonego w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII” stanowiska archeologicznego nr 83, obowiązują ustalenia wg * 6 niniejszej uchwały.

6. Na terenie o powierzchni 0,260 ha, oznaczonym rysunku planu symbolem 6MN ustala się :

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. minimalną wielkość działki budowlanej: 600 m2 ,

 2. maksymalną powierzchnię zabudowy 30% powierzchni działki,

 3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 50% powierzchni działki,

 4. nieprzekraczalną linię zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczenia wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDW oraz 5,0 m od linii rozgraniczenia publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KD i wewnętrznego ciągu pieszojezdnego oznaczonego symbolem 2KP,

 5. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,

 6. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 30o i nie większym niż 45o, usytuowany kalenicowo do wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDW,

 7. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetrycznie w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,

 8. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

 9. podział na działki wg zasad na rysunku planu; dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek przy zachowaniu szerokości frontu do 60 m; kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 900.

 1. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;

 2. obsługę komunikacyjną terenu z wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2 KDW;

 3. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały;

 4. dla części terenu wg rysunku planu, położonego w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII” stanowiska archeologicznego nr 83, obowiązują ustalenia wg * 6 niniejszej uchwały.

7. Na terenie o powierzchni 0,074 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP, ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa wewnętrzna;

 2. zasady zagospodarowania terenu:

 1. teren zieleni parkowej wysokiej i niskiej w formie urządzonej,

 2. dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, w tym placu zabaw dla dzieci,

 3. dopuszcza się lokalizację studni publicznej w celu awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę

 1. obsługę komunikacyjną z wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDW i 2 KDW oraz gminnej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD;

 2. teren położony w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII” stanowiska archeologicznego nr 83; obowiązują ustalenia wg * 6 niniejszej uchwały.

8. Na terenie o powierzchni 0,17 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDW i na terenie o powierzchni 0,16 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDW ustala się:

 1. przeznaczenie: wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczenia,

 2. szerokość jezdni 5,0 m, nawierzchnia utwardzona, chodniki obustronne,

 3. lokalizację sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej wg rysunku planu,

 4. dla części terenu wg rysunku planu, położonego w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII” stanowiska archeologicznego nr 83, obowiązują ustalenia wg * 6 niniejszej uchwały.

9. Na terenie o powierzchni 0,030 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD i na terenie o powierzchni 0,040 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KD ustala się:

 1. przeznaczenie: teren przeznaczony na poszerzenie o 3,0 m istniejącej, gminnej drogi dojazdowej o numerze ewidencji geodezyjnej 78 i poszerzenie o 3,0 m istniejącej, gminnej drogi dojazdowej o numerze ewidencji geodezyjnej 72,

 2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Na terenie o powierzchni 0,030 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KP i na terenie o powierzchni 0,018 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KP ustala się:

 1. przeznaczenie: wewnętrzny ciąg pieszojezdny o szerokości w liniach rozgraniczenia 6,0 m,

 2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej,

 3. teren położony w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII” stanowiska archeologicznego nr 83; obowiązują ustalenia wg * 6 niniejszej uchwały.

11. Na terenie o powierzchni 0,005 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem E, ustala się przeznaczenie: teren lokalizacji stacji transformatorowej typu miejskiego 15/0,4kV.

Rozdział 3

Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej, ochrony środowiska i dóbr kultury

§ 4. Obsługę terenu objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej należy zabezpieczyć z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. zaopatrzenie w wodę - z projektowanej sieci wodociągowej zasilanej z ul. A.Mickiewicza przylegającej do obszaru opracowania;

 2. w sytuacjach kryzysowych zaopatrzenie w wodę z istniejących studni publicznych na terenie m. Pyrzyce - poza obszarem opracowania; dopuszcza się lokalizację studni publicznej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP;

 3. odprowadzenie ścieków sanitarnych - poprzez projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną i projektowaną przepompownię ścieków Nop zlokalizowaną na terenie oznaczonym na rysunklu planu symbolem ZP; odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie komunalna oczyszczalnia ścieków w Pyrzycach,

 1. odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej,

 2. wyloty kolektorów deszczowych wyposażyć w urządzenia podczyszczające typu separatory, piaskowniki,

 1. odbiornikiem wód deszczowych będzie istniejący rów melioracyjny przylegający do obszaru opracowania,

 2. istniejące na obszarze opracowania systemy drenarskie w przypadku kolizji należy dostosować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm branżowych;

 1. usuwanie i unieszkodliwianie odpadów - w systemie miejskim; odpady winny być wstępnie segregowane i gromadzone w pojemnikach oraz wywożone specjalistycznym transportem na istniejące wysypisko komunalne, położone poza obszarem opracowania;

 2. zaopatrzenie w ciepło wg rozproszonego systemu ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna i inne;

 3. zaopatrzenie w gaz:

 1. zasilanie obiektów gazem przewodowym średniego ciśnienia z istniejącego gazociągu ś.c. biegnącego w liniach rozgraniczenia drogi wojewódzkiej nr 122 - poza obszarem opracowania;

 2. planowane obiekty zasilić projektowaną rozdzielczą siecią średniego ciśnienia;

 1. zaopatrzenie w energię elektryczną:

 1. zasilanie obszaru opracowania z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, typu miejskiego. Stację zasilić z istniejącej linii napowietrznej przebiegającej przez teren opracowania;

 2. odcinek istniejącej linii napowietrznej kolidujący z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy w granicach objętych opracowaniem;

 3. planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia.

 1. telekomunikacja:

 1. obsługa telekomunikacyjna obiektów na obszarze opracowania przez system telekomunikacyjny miasta Pyrzyce;

 2. sieć abonencką wykonać jako sieć kablową.

§ 5. Na terenie objętym planem obowiązują, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:

 1. zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska, wywołujących w obrębie swojej działki nieodwracalne zmiany środowiska,

 2. zakaz odprowadzania ścieków do ziemi za wyjątkiem wód deszczowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego przylegającego do terenu opracowania,

 3. zakaz stosowania przelewów i spustów awaryjnych w przepompowni ścieków do wód powierzchniowych i ziemi,

 4. zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności oraz III i IV kumulujących się w glebie,

 5. zakaz wprowadzania środków chemicznych do wód powierzchniowych,

 6. zakaz składowania nawozów rolniczych, odpadów komunalnych i przemysłowych,

 7. zakaz magazynowania substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych,

 8. zakaz przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych.

§ 6. Dla terenów znajdujących się w granicach strefy    ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej W.III stanowiska archeologicznego nr 83, wg rysunku planu, ustala się:

 1. wymóg uzgadniania i opiniowania wszelkich prac inżynierskich i budowlanych i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez służbę konserwatorską,

 2. w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego oraz ewentualnych badań ratunkowych na koszt inwestora. Właściciele, inwestorzy i użytkownicy terenu zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych oraz innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2 tygodniowym w celu umożliwienia zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego,

 3. rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służb ochrony zabytków. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 7. 1. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10,0%.

2. Zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy II na nierolnicze o powierzchni 2,759 ha uzyskano za zgodą Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr GZU.ot.0602/z-81269/81669/87 z dnia 14 lipca 1987r.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejski w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:59:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:59:23