Uchwała Nr XXVII/198/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r.w sprawie wyrażenia zgody dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach na oddanie części nieruchomości w najem na okres powy


                                                                      

Uchwała Nr XXVII/198/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

 

w sprawie   wyrażenia zgody dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

                   na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 43 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543, Nr 6, poz.70 z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800 z 2002r, Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 25, poz.253, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720, 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.880, Nr 141, poz.1492) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

    §  1.Wyraża się zgodę na odpłatne oddanie w najem części nieruchomości położonej w obrębie 12 miasta Pyrzyce przy ul.Sportowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31 o pow. 4,2663 ha, zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym  na okres 30 lat – pomieszczenie o pow. 12 m² - będącej w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

 

 

 

   §  2.Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Pyrzyc .

 

 

   §  3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                            Przewodniczący Rady

 

                                                                             Artur Marcinkiewicz

 

 

 

 

 

           

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:01:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:01:05