Uchwała Nr XXVII/200/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie zasad udzielania dotacji przez gminę Pyrzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy


Uchwała Nr XXVII/200/04
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zasad udzielania dotacji przez gminę Pyrzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji przez gminę Pyrzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Załącznik

do uchwały nr XXVII/200/04.

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

zasady udzielania dotacjI przez Gminę Pyrzyce

na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru

§ 1. Zasady określają:

  1)  szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytku usytuowanym na terenie Gminy Pyrzyce i wpisanym do rejestru zabytków;

  2)  tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej;

  3)  sposób rozliczania tej dotacji;

  4)  rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji;

  5)  postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji;

 1. sposób gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach.

§ 2. 1. Udzielenie dotacji celowej przez Gminę Pyrzyce, może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej "wnioskodawcą", wniosku w tej sprawie do Burmistrza Pyrzyc.

2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

3. Wnioski o udzielenie dotacji na prace, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 30 września poprzedniego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

4. Wnioskodawca, którego prace zostały dofinansowane, ponownie może się ubiegać o dotację po upływie 10 lat od roku zakończenia prac.

§ 3. 1. Wniosek zawiera:

  1)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

  2)  określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

  3)  wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

  4)  wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

  5)  określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania;

  6)  określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

  7)  wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;

  8)  informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac;

9) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;

  10) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.

2. Wzór wniosku jest określony w załączniku do niniejszych Zasad.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac dołącza się:

  1)  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

 1. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

 2. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji (art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568);

  4)  pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

  5)  kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

4. Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w ust. 3, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, do wniosku dołącza się:

  1)  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

  2)  decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

  3)  zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac;

 1. kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków programem prac.

§ 4. Burmistrz Pyrzyc, zwany dalej "burmistrzem”:

1)  dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym;

2)  dokonuje, na podstawie dokumentów określonych w § 3 ust. 3 pkt 3-5 albo § 3 ust. 4 pkt 3, wstępnej kwalifikacji nakładów koniecznych na wykonanie prac, które mogą być przedmiotem dotacji;

3)  sporządza projekt stosownej uchwały Rady Miejskiej z uzasadnieniem dotyczącym zasadności udzielenia dotacji;

 1. przekazuje, do Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia, wniosek o udzielenie dotacji z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3-4 oraz projekt stosownej uchwały łącznie z uzasadnieniem, o którym mowa w pkt 3.

§ 5. 1. W przypadku przyznania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, Burmistrz Pyrzyc przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wysokości dotacji i zakresie prac objętych dotacją.

2. Po wyłonieniu wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany przekazać Burmistrzowi Pyrzyc:

  1)  pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

  2)  pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

 1. kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§ 6. Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.

§ 7. 1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku następującym po roku złożenia wniosku zawiera:

  1)  zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

  2)  wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

  3)  tryb kontroli wykonania umowy;

  4)  sposób rozliczenia dotacji;

 1. warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Umowa o udzielenie dotacji zobowiązuje wnioskodawcę do przedłożenia rozliczenia, które winno zawierać:

 1. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

 2. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały uzyskania takiego pozwolenia;

 3. kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;

 4. protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac;

 5. obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;

 6. oryginały rachunków lub faktur;

 7. wykaz rachunków lub faktur, o których mowa w pkt 6, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków.

3.  Burmistrz Pyrzyc informuje o udzieleniu dotacji właściwego ministra i wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Starostę Pyrzyckiego.

§ 8. 1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić:

  1)  w 2 częściach - pierwszej przed podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 50 % udzielonej dotacji - drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia albo

  2)  w całości - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia.

2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową, wnioskodawca przekazuje Burmistrzowi Pyrzyc dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2, stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji.

§ 9. Burmistrz Pyrzyc, po udzieleniu lub rozliczeniu dotacji, zwraca wnioskodawcy dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 6, po opatrzeniu pieczęcią o treści "sfinansowano ze środków budżetu Gminy Pyrzyce", ze wskazaniem wysokości dotacji, określonej procentowo, oraz roku udzielenia dotacji.

§ 10. 1. Burmistrz Pyrzyc prowadzi dokumentację udzielonych dotacji.

2. Dokumentacja zawiera:

  1)  imię, nazwisko miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację;

  2)  wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;

  3)  zakres prac, na które udzielono dotacji;

  4)  datę zawarcia umowy;

 1. wysokość przekazanej dotacji, a w przypadku dotacji przekazanej przed rozpoczęciem prac - informację, czy kwota tej dotacji została w całości rozliczona.

§ 11. 1. Do wniosków złożonych i rozpatrzonych pozytywnie przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się dotychczasowe przepisy.

Załącznik do

ZASAD udzielania dotacjI przez Gminę

Pyrzyce na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru

WNIOSEK

do GMINY PYRZYCE

o udzielenie w roku ...................

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej pracami przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w Gminie Pyrzyce

0x08 graphic

Wnioskodawca:

....................................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą)

0x08 graphic
......................................................................................................................................................

Dane o zabytku:

Miejscowość: ..................................................................................

Określenie zabytku:

....................................................................................................................................................................................

obiekt został wpisany w księdze rejestru1 ............. pod numerem .........................

dokładny adres obiektu .............................................................................................................................................

nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr ..................... w Sądzie Rejonowym w ..............................

0x08 graphic

0x08 graphic
Wskazania tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku: ...................................................................................

0x08 graphic

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:

Ogólny koszt prac objęty wnioskiem......................... słownie .................................................................................

Kwota dotacji ............................. słownie..................................................................................................................

Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac .......

0x08 graphic
0x08 graphic

Zakres prac, które mają być objęte dotacją:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Termin przeprowadzonych prac objętych wnioskiem: 0x08 graphic
........................................................................................

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac: z dnia ....................... l. dz .........

0x08 graphic
Pozwolenie na budowę: z dnia ................................. l.dz. .......................

0x08 graphic

1 Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach należy podać numer rejestru, pod jakim zostały wpisane te części lub przynależności.

Wykaz

prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat,

z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych:

Rok

Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione

wydatki

Dotacje ze środków Publicznych

(wysokość, źródło i wskazanie na które zostały przeznaczone)

Wnioskodawca ubiega się o dotację objęte wnioskiem u innych podmiotów:

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

Tak/nie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:03:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:03:25