Uchwała Nr XXVII/201/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004


Uchwała Nr XXVII/201/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 165 705zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 165 705zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 79 205zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 79 205zł

§ 0470 wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 25 000zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub

innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 34 205zł

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 20 000zł

Dział 750 Administracja publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 1 500zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 1 500zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej o kwotę 1 500zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 80 000zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu

państwa o kwotę 80 000zł

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 80 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 5 000zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5 000zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 5 000zł

§ 2.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5 500zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 5 500zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -

Urząd Miejski o kwotę 5 500zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 5 500zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 5 500zł

§ 3.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 56 389zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 56 389zł

w tym:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- szkoły o kwotę 4 389zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4 389zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 100zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 100zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 1 189zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 200zł

Dział 600 Transport i łączność

- Urząd Miejski o kwotę 52 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 52 000zł

§ 6050 budowa ścieżki rowerowej Pyrzyce od

ul.Stargardzkiej do ul.Ciepłowniczej o kwotę 52 000zł

§ 4.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 216 594zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 216 594zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność -

Urząd Miejski o kwotę 27 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 27 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - opracowanie

projektu technicznego ścieżki

rowerowej Pyrzyce- Brzesko o kwotę 27 000zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 3 500zł

Rozdział 75022 Rady Gmin o kwotę 2 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 1 500zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 500zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa- Urząd Miejski o kwotę 34 000zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 34 000zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 9 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - budowa strażnicy

w Brzesku o kwotę 25 000zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-Urząd Miejski o kwotę 15 000zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek o kwotę 15 000zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów wartościowych oraz od krajowych

pożyczek i kredytów o kwotę 15 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 81 251zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - szkoły o kwotę 57 889zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26 389zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 25 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 23 362zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 362zł

Dział 852 Pomoc społeczna -OPS o kwotę 5 000zł

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej o kwotę 5 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego-Urząd Miejski o kwotę 12 343zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 4 843zł

Świetlice i kluby o kwotę 4 843zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 843zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 7 500zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 500zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Urząd Miejski o kwotę 38 500zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu o kwotę 31 000zł

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom o kwotę 31 000zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 7 500zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 500zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem 28 207 685zł

a)dochody własne 25 131 926zł

2)Wydatki ogółem 26 356 494zł

a)zadania własne 23 280 735zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:04:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:04:11