Uchwała Nr XXVII/202/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Pyrzyce na 2004 rok


Uchwała Nr XXVII/202/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Pyrzyce na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203)- Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/143/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pyrzyce na 2004 rok- załącznik Nr 9, o którym mowa w § 5 uchwały - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:04:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:04:57